คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมU2T-ชุมชนตำบลเกวียนหัก

Website U2T-ชุมชนตำบลเกวียนหัก --> ดูที่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ 5 ปี)
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร อากาศยานไร้คนขับเพื่อระบบเกษตรอัจฉริยะ
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
อ่านเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน : บริษัท อิซซี่ คอน จำกัด รับสมัครงาน
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอผ่อนผันเข้ารันราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (SIL 1) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2565
อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (ค.อ.บ 5 ปี)
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนนักศึกษาฝากประวัติใน JobSTI Platform
อ่านเพิ่มเติม


ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตร Non–degree โมดูล โดรนสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ
อ่านเพิ่มเติม
พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (ครูช่าง)
อ่านเพิ่มเติม
เข้าร่วมต้อนรับ อาจารย์นิคม อ่อนละมัย ที่ปรึกษาคณบดีผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านเพิ่มเติม
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดทำแผนเอกสารและรายงานจัดการเรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสากรรมศิลป์
อ่านเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้อนรับรักษาการคณบดีและพิธีส่งมอบงาน
อ่านเพิ่มเติม
ขอรับรองปริญญาฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อ่านเพิ่มเติม

คณบดี / ผู้บริหาร

ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย

มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน สู่สากลด้วยเทคโนโลยี

สายตรงผู้บริหาร

โบว์ชัวส์แนะนำคณะ เอกสาร ดาวน์โหลด

ปณิธาน หรือ วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คุณค่าบัณฑิตที่พึงประสงค์
คุณธรรม จริยธรรม [100%]
ความโปร่งใส [100%]
การมีส่วนร่วม [80%]
วิชาการและบริการสังคม [70%]
ใส่ใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน [90%]หลักสูตรที่เปิดสอน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความอยู่ดีของชุมชน ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลสำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th