หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
 
ชื่อปริญญา
  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
  : Bachelor of Engineering(Civil Engineering)
  : B.Eng. (Civil Engineering)
 
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 143 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา / อธิบายรายวิชา [ Link ]
 
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ ไฟล์PDF ]
  : วิธีค้นหา [ ไฟล์PDF ]
 


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th