หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
  : Bachelor of Science in Technical Education Program in Industrial Art
 
ชื่อปริญญา
  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (อุตสาหกรรมศิลป์)
  : ค.อ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
  : Bachelor of Science in Technical Education (Industrial Art)
  : B.S.Tech.Ed. (Industrial Art)
 
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 144 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา / อธิบายรายวิชา [ Link ]
 
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ ไฟล์PDF ]
  : วิธีค้นหา [ ไฟล์PDF ]
 
แนะนำหลักสูตร
  : เอกสาร [ ไฟล์PDF ]
 


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th