หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์

 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
  : Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering
 
ชื่อปริญญา
  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
  : วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
  : Bachelor of Engineering(Logistics Engineering)
  : B.Eng. (Logistics Engineering)
 
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 129 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา / อธิบายรายวิชา [ Link ]
  : เล่มหลักสูตร [ Link ]
 
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ไฟล์PDF]
  : วิธีค้นหา [ไฟล์PDF]
 


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

engineering.rbru18@gmail.com