หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
  : Bachelor of Technology Program in Industrial Technology(Continuing Program)
 
ชื่อปริญญา
  : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  : ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  : Bachelor of Technology(Industrial Technology)
  : B.Tech. (Industrial Technology)
 
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 2 ปี จำนวน 73 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา / อธิบายรายวิชา แขนงเทคโนโลยีอุตสาหการ [ Link ]
  : แผนการศึกษา / อธิบายรายวิชา แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล [ Link ]
 
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ ไฟล์PDF ]
  : วิธีค้นหา [ ไฟล์PDF ]
 


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th