งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
Channal โบชัวส์คณะ

งานวิยัที่เผยแพร่ตีพิมพ์

  ประจำปี 2563
ชื่อเรื่อง
File
 : THE STUDY OF DISCHARGE CAPACITY OF VERTICAL DRAIN IN BANGKOK CLAY
 : BEARING CAPACITY OF LATERITIC SOILS IN CHANTHABURI
 : การประเมินดีกรีการอัดตัวคายน้ำสำหรับดินเหนียวอ่อนกรุงเทพด้วยวิธีอาซาโอกะ
 : การศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
 : การศึกษาปัจจัยการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
 : เครื่องแยกขนาดเศษพลาสติก
 : การศึกษาผลกระทบของวัสดุเปลี่ยนเฟสในตู้แช่เย็นเพื่อลดการใช้พลังงาน (1)
 : การศึกษาผลกระทบของวัสดุเปลี่ยนเฟสในตู้แช่เย็นเพื่อลดการใช้พลังงาน (2)
 : ศึกษาผลกระทบของการเปิดประตูร่วมกับการประยุกต์ใช้วัสดุเปลี่ยนเฟสในตู้แช่เย็น
 : ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แรงดันสูงควบคุมระยะไกลสำหรับลดค่ากระแสไฟฟ้าในครัวเรือน
 : การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อขนาดเล็ก สำหรับใช้ในครัวเรือน
 : ระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 : การสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยานสำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
 : การวิเคราะห์กระบวนการผลิตแผ่นยางพารา กรณีศึกษาของบริษัท สวนหลวงราชไมตรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 : การพัฒนาเครื่องคัดแยกผลไม้ต้นแบบสำหรับชุมชนเกษตรกรรมในจังหวัดจันทบุรี
 : รูปแบบการจัดการด้านโลจิสติกส์โซ่อุปทานการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
 : ปลูกผักไร้ดินด้วยหลอดไฟปลูกต้นไม้และระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับกลุ่มชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 : ผลกระทบต่อการเปิดวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
 : การศึกษาการยอมรับการใช้บริการชำระเงินด้วยรูปแบบ QR Code ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร
 : Effects of TiO2 content and thermal parameters on crystallization kinetics and mechanical properties of phosphate based glass system
 : Influence of grapheme oxide additive on physical,microsture,adsorption,and photocatalytic properties of calcined kaolinite-based geopolymer ceramic composites
 : Effects of olive oil on physical and mechanical properties of ceramic waste-based geopolymer foam
 : Morphological and Mechanical Properties of Natural Rubber Compound/Poly(butylene succinate) Blend
 : Mechanical Properties and Melt Flow Index of Poly (butylene succinate) Blended with a Small Amount of Natural Rubber Compound
 : การเตรียมเส้นใยคาร์บอนจากเส้นใยผักตบชวาและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะผง
 : การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลในไฟเบอร์กลาสผสมน้ำยางพาราและเส้นใยธรรมชาติ
 : ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสีที่เปลือกผลฝรั่งกับระยะความบริบูรณ์ของผลฝรั่งพันธ์แป้นสีทอง
 : แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานสำหรับนายจ้าง
 : การตรวจวัดค่าสภาพยอมไฟฟ้าของน้ำเชื่อมในย่านความถี่กว้างเพื่อจำลองการตรวจสอบปริมาณน้ำตาลด้วยโครงข่ายประสาทเทียม
 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยพืชในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด

  ประจำปี 2562
ชื่อเรื่อง
File
 : measurement of radiated field from transmitting antennas located in various environments
 : การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
 : ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า
 : อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์เพื่อชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 : ผลของสารกันหืนและภาชนะบรรจุที่มีต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ทุเรียนแท่งทอดกรอบ
 : การสร้างเครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มผู้ปลูกพริกไทย ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 : การสร้างเตาเผาถ่านเพื่อผลิตถ่านสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรมสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์ในกิจกรรมสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ในจังหวัดจันทบุรี
 : การออกแบบสร้างรถพ่นสารของเหลวสำหรับสวนผลไม้ระยะทรงพุ่มชิด
 : การศึกษากำลังอัดและกำลังดัดของรั้วคอนกรีตผสมน้ำยางข้น
 : แอพพลิเคชันแอนดรอยด์สำหรับการช่วยคำนวณแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
 : โมเดลแบบจำลองระบบตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานผลไม้ทุเรียน
 : ศึกษาพัฒนาระบบกำจัดขยะโดยใช้เทคโนโลยี MBT
 : เตารมยางแผ่นและอบแห้งยางแผ่นด้วยลมร้อน
 : การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการลามไฟของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำชนิดรีไซเคิลที่เติมผงยางที่ผ่านการคงรูปและสารช่วยประสานมาเลอิกแอนไฮไดร์
 : การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปแบบหลายทิศทางที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ สำหรับการตรวจสอบความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
 : ระบบการคัดกรองสิทธิ์ในการดูแลทางการแพทย์เพื่อประสิทธิผลกระทบต่อค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยที่มิใช่คนไทยของโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษาจ.ตราด
 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
 : ผลของอุณหภูมิของท่อความร้อนที่ติดตั้งวัสดุพรุนต่อการลดความชื้นข้าวเปลือก
 : การศึกษาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความร้อนป้อนที่ส่วนทำระเหยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในเทอร์โมไซฟอน
 : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้ความร้อนจากพลังงานชีวมวล
 : บรรจุภัณฑ์ของมังคุดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 : การศึกษาระดับพัฒนาการของผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยใช้รูปแบบการสอนในกลุ่มวิชาที่เน้นการบรรยายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
 : การเตรียมเส้นใยคาร์บอนจากเส้นใยผักตบชวาและการประยุกต์ใช้ในกระยวนการขึ้นรูปโลหะผง
 : กำลังอัดและกำลังดัดของคอนกรีตเสริมเส้นใยโพลีโพรพีลีนรีไซเคิล
 : สมบัติทางกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ฐานชีวภาพผสมของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชกับพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต
 : สมบัติเชิงกล การลามไฟและสัณฐานวิทยาของวัสดุผสมย่อยสลายได้พอลิบิวทิลีนซัคซิเนต/แคลเซียมคาร์บอเนต
 : Wuwb transmission waveform for ban application
 : การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวส่วนข้อสะโพก
 : ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพสิ่งปฏิกูลเพื่อชุมชน
 : การตรวจสอบความชื้นวัสดุปลูกภายในกระถางบอนไซโดยไม่สัมผัสด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 2.5 กิกะเฮิรตซ์
 : การพัฒนาสายอากาศโมโนโพลย่านความถี่ C ร่วมกับการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบน้ำยางปนเปื้อน
 : การศึกษาการซึมผ่านของน้ำในคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน
 : น้ำคั้นใบข้าวอ่อนจากข้าวดำในจังหวัดจันทบุรี

  ประจำปี 2561
ชื่อเรื่อง
File
 : การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกผลไม้และน้ำเสียจากการผลิตยางพาราโดยการหมักแบบ 2 ขั้นตอนในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
 : ผลของอุณหภูมิและเวลาในการอบแห้งต่อคุณภาพของทุเรียนแท่งทอดกรอบ
 : การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้วยระบบจอสัมผัส
 : การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนเตาชีวมวลโดยใช้เปลือกมังคุดเป็นเชื้อเพลิง
 : การพัฒนารถนั่งไฟฟ้าผู้สูงอายุสำหรับผู้มีรายได้น้อย
 : ปัจจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์โซ่อุปทานการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
 : การประยุกต์ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแบ่งระดับความชื้นข้าวเปลือก
 : การประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลสำหรับระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
 : การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยในช่วงความถี่ 1.5 ถึง 5.5 กิกะเฮิรตช์
 : การออกแบบชุดสาธิตแอลอีดีเพื่อการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
 : ผลของอัตราความร้อนให้ส่วนทำระเหยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในของเทอร์โมไซฟอน
 : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสภาวะปัจจุบันของชุมชนเมืองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 : การศึกษาและจัดทำแผนที่ปฐพีกลศาสตร์ของชั้นดินในเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในการออกแบบระบบฐานรากเบื้องต้น
 : หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา
 : การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 : การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่งผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีสู่การค้าชายแดนกัมพูชา
 : การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน
 : การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมสำหรับรถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
 : การศึกษาการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย
 : แบบจำลองเส้นทางการเดินรถขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 : การศึกษาประยุกต์ใช้แนวทางความคิดลีนเพื่อลดปัญหาการรอคอย กรณีศึกษาแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 : แบบจำลองการอบแห้งพริกไทยด้วยเทคนิคเจ็ดสเปาต์เต็ดเบดโดยใช้ระบบอนุมานฟัซซี่โครงข่ายปรับตัวได้
 : การศึกษาแนวทางในการออกแบบฐานรากที่ตั้งอยู่บนดินลูกรังในจังหวัดจันทบุรี
 : การศึกษาการรับกำลังของซีเมนต์โฟมที่บรรจุอยู่ภายในท่อพีวีซี (ID284)
 : Opportunity and risk from urban planning policy relating to real estate development and preservation of rural and agricultural areas at the present in mueang chantaburi of thailand
 : การออกแบบระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดจันทบุรี
 : การประยุกต์ใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์สำหรับการอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือก
 : ผลอัตราการไหลลมร้อนและอุณหภูมิการอบแห้งแบบพ่นฝอยต่อปริมาณความชื้นระกำผง
 : การออกแบบหาประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมแนวตั้งโดยใช้NACA00012 AIRFOILS
 : การพัฒนาเครื่องปรับอากาศโดยใช้พลังงานร่วมจากเซลล์แสงอาทิตย์
 : Machine learning predictive models for hydroponic systems a case study nft and dft
 : การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าที่ผสมน้ำยางพารา
 : Adsorption of methylene blue dye via adsorbents derived from banana peel in batch experiment
 : Measurement of radiated field from transmitting antennas located in various environments
 : Masured natural frequencies of mangosteens
 : A sensor for fruit classification using doppler radar
 : A sensor for continuous fruit classification using rician k-factor
 : Effect of Para rubber latexand coir on compressive strength,water absorption and volumetric change of adobe brick
 : ผลกระทบของเถ้าก้นเตาบดละเอียดต่อกำลังอัดและความสามารถในการต้านทานคลอไรด์ของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบรีไซเคิล

  วิจัยปีงบประมาณ 2560
ชื่อเรื่อง
File
 : Beam-scanning reflectometer for detecting granulated fruits
 : A high-dain double reflectors microstrip-fed slot antenna for wlan and wimax applications
 : บทความวิจัยการออกแบบและสร้างจักรยานปั่นไฟร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
 : บทความวิจัยการออกแบบชุดสาธิตจักรยานปั่นกระแสไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
 : การศึกษาระบบเก็บพลังงานวาเนเดียมรีดอกซ์โฟลแบตเตอรี่เบื้องต้น
 : เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์จากท่อความร้อนที่ติดตั้งวัสดุพรุนภายใน
 : การศึกษาปริมาณการใช้สารไตรคลอไรไอโซไซยานูริกแอซิดเพื่อลดปริมาณเหล็กและความขุ่นในน้ำบาดาล
 : การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของนม
 : การตรวจสอบความชื้นข้าวเปลือกจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 : DVB-T2 Transmission Model in Bangkok Thailand with 626 MHz for DTT
 : Wireless Body Area Network Transmission Model Based on Measurement Data
 : การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับจำแนกปรากฎการณ์เอลนีโญและลานีญา กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
 : คุณสมบัติและความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
 : การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคัดแยกคุณภาพนมจากคุณสมบัติไดอิเล็กตริก
 : เรื่องการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมทำนายอัตราส่วนความชื้นวัสดุเกษตรด้วยเทคนิคการอบแห้งฟลูอิดไดเบต
 : การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบหอยนางรมด้วยเส้นใยอาหารจากเปลือกทุเรียนกลุ่มหอยนางรมครบวงจรคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 : เทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
 : การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันภายใต้สภาวะการแช่น้ำต่อเนื่อง
 : Production of bacterial cellulose from acetobacter xylinum by using rambutan juice as a carbon source
 : เครื่องผลิตสบู่สมุนไพรขนาดเล็กกึ่งอัตโนมัติสำหรับชุมชน
 : การพัฒนาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริดแบบอัตโนมัติเพื่อแปรรูปผลิตภาคเกษตรกรรม
 : การปรับตัวต่ออุทกภัยของประชาชนในอำเภอเมืองจันทบุรี
 : การออกแบบระบบขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองจันทบุรี
 : เครื่องกวนมังคุดระบบอัตโนมัติ สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  วิจัยปีงบประมาณ 2559
ชื่อเรื่อง
File
 : A Ring Antenna for Dual-Sense Circular Polarization
 : การประเมินระดับความต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารในจังหวัดจันทบุรี
 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมหนามแดง
 : การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนด้วยรังสีอินฟาเรด
 : เครื่องให้อาหารปลาแบบกึ่งอัตโนมัติโดยมีระบบแจ้งเตือน SMS
 : การศึกษาประสิทธิภาพของกังหันลมด้วยหลักการของล้อ Bhaskara
 : การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ
 : Modified UTD-based UHF RFID tag antenna with two-pronged fork slot for coated metallic cylindrical surface
 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความหวานของสารละลายและสัมประสิทธิ์การส่งผ่านด้วยคลื่นไมโครเวฟ
 : การพัฒนาจักรยานปั่นน้ำพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม
 : การศึกษาและหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้มังคุดในเขตจันทบุรี

  วิจัยปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลขอทุนวิจัย
ทุนวิจัย
File
 : ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
 : ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม) มุ่งเป้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 : ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัณมณีศาสตร์
 : ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
 : ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
 : ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

วิจัยตีพิมพ์
ชื่อเรื่อง
File
 : การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด
 : การพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 : การบริหารจัดการโรงสีชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 : การพัฒนาจักรยานไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่อชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 : กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธีแผ่นระบายน้ำแนวดิ่งร่วมกับน้ำหนักกดทับ บริเวณถนนในสนามบินสุวรรณภูมิ
 : การเปรียบเทียบสภาพการไหลโดยแบบจำลอง MIKE11 กับแบบจำลอง ISIS ในลุ่มน้ำท่าจีน
 : การพัฒนาอิฐดินดิบที่ทำจากดินลมหอบ
 : Circularly Polarized UHF-RFID Multi-loop Tag Antenna using Truncated Corner Techniques
 : การพัฒนาเพิ่มผลผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
 : การศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 : การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 : The Quantity of TEC over Chiang-Mai near the Epicenter of Strong Earthquake in Northern Thailand
 : Microwave Sensor for Defected Fruit Classification
 : UHF-RFID Tag Antenna using T-Matching and Double-Ended Rectangular Loop Techniques for Wristband Applications
 : Low Profile Metallic Tag Antenna for UHF-RFID system
 : เปรียบเทียบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับจำแนกปรากฏการณ์แอลนิโญ และลานีญา กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี
 : ผลกระทบจกาปรากฏการณ์แอล นิโญ และลานีญา ต่อมังคุดในจันทบุรี
 : การศึกษาคุณสมบัติของสายอากาศโมโนโพลบนแผ่นวงวรพิมพ์ย่านความถี่คู่ 915 MHz และ 2.4 GHz
 : การพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
 : ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสำหรับระบบไฮโดรโพนิคส์ กรณีศึกษา Nutrient Film Technique : NFT
 : การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคาร์บอนต่ำ (ขั้นออกแบบ)
 : การศึกษาพลังงาานจากสิ่งปฏิกูลมนุษย์และมูลวัว : กรณีศึกษา The Student Energy of human swage ane cattle dung : a case stud
 : UHF-RFID Tag Antenna using T-Matching and Double-Ended Rectangular Loop Techniques for Wristband Applications
 : Low Profile Metallic Tag Antenna for UHF-RFID systemสำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th