นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
Channal โบชัวส์คณะ

ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์

  ประจำปี 2563

  ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
       : ประกาศผลรางวัลรายชื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์สาขาเทคโนโลยี  [ PDF ]
       : ประกาศผลรางวัลรายชื่อนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์สาขาสาขาศิลปกรรมศาสตร์  [ PDF ]

  ภาพกิจกรรม

ผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
File
สาขาเทคโนโลยี
 : การทดสอบโมเดลแบบจำลองในการสืบกลับของผลไม้ทุเรียน
 : การสร้างเตาเผาถ่านไบโอชาร์
 : การจัดสรรพื้นที่ร้านสีชมพูมินิมาร์ท ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผลไม้แปรรูปใน จ.จันทบุรีและตราด
 : การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บในคลังสินค้า กรณีศึกษาร้าน SG sneakers
 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผลไม้แปรรูป กรณีศึกษาบริษัทจันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด จ.จันทบุรี
 : การทดสอบโปรแกรมRBRU คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทจันทบุรีฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด
 : การสร้างเครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า สำหรับกลุ่มผู้ปลุกพริกไทย ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 : การเสนอแนวทางการปรับปรุงสู่มาตรฐาน GAP กรณีศึกษา สวนละมุน ต.คลองพูล อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
 :  การพัฒนาถังขยะเพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
 : ระบบเครื่องช่วยนับจำนวนหยดน้ำเกลือ
 : การศึกษากำลังอัดและกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราและกากขี้แป้ง
 : การศึกษาสีผลึกสารส้มจากการให้สีโดยใช้สีหมึกปริ้นเตอร์
 : การศึกษาและทดลองกระบวนการตกผลึกสารส้มเจือด้วยสารเรือนแสงสีเหลือง ณ อุณหภูมิสารละลายและเวลาปลูกผลึกที่ต่างกัน เพื่อสร้างสรรค์ในงานเครื่องประดับแฟชั่น
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 : การออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์สำหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 : การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มวังสวนบ้านแก้วเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง แรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทย กรณีศึกษาเครื่องสำอางศรีจันทร์
 : การออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
 : การออกแบบโมเดลกระดาษของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
 : การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการวิ่ง กรณีศึกษางาน Skechers blacklight run thailand
 : การออกแบบหนังสือ POP UP เพื่อส่งเสริมธรรมะสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี
 : การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กายภาพบำบัดสำหรับผู้พิการ กรณีศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
 : การออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด
 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

  ประจำปี 2562
ชื่อเรื่อง
File
สาขาเทคโนโลยี
 : การทดสอบโมเดลแบบจำลองในการสืบกลับของผลไม้ทุเรียน
 : การสร้างเตาเผาถ่านไบโอชาร์
 : การจัดสรรพื้นที่ร้านสีชมพูมินิมาร์ท ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผลไม้แปรรูปใน จ.จันทบุรีและตราด
 : การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บในคลังสินค้า กรณีศึกษาร้าน SG sneakers
 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผลไม้แปรรูป กรณีศึกษาบริษัทจันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด จ.จันทบุรี
 : การทดสอบโปรแกรมRBRU คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทจันทบุรีฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด
 : การสร้างเครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า สำหรับกลุ่มผู้ปลุกพริกไทย ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 : การเสนอแนวทางการปรับปรุงสู่มาตรฐาน GAP กรณีศึกษา สวนละมุน ต.คลองพูล อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
 :  การพัฒนาถังขยะเพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
 : ระบบเครื่องช่วยนับจำนวนหยดน้ำเกลือ
 : การศึกษากำลังอัดและกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราและกากขี้แป้ง
 : การศึกษาสีผลึกสารส้มจากการให้สีโดยใช้สีหมึกปริ้นเตอร์
 : การศึกษาและทดลองกระบวนการตกผลึกสารส้มเจือด้วยสารเรือนแสงสีเหลือง ณ อุณหภูมิสารละลายและเวลาปลูกผลึกที่ต่างกัน เพื่อสร้างสรรค์ในงานเครื่องประดับแฟชั่น
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 : การออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์สำหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 : การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มวังสวนบ้านแก้วเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง แรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทย กรณีศึกษาเครื่องสำอางศรีจันทร์
 : การออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
 : การออกแบบโมเดลกระดาษของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
 : การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการวิ่ง กรณีศึกษางาน Skechers blacklight run thailand
 : การออกแบบหนังสือ POP UP เพื่อส่งเสริมธรรมะสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี
 : การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กายภาพบำบัดสำหรับผู้พิการ กรณีศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
 : การออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด
 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

  ประจำปี 2561
ชื่อเรื่อง
File
สาขาเทคโนโลยี
 : การทดสอบโมเดลแบบจำลองในการสืบกลับของผลไม้ทุเรียน
 : การสร้างเตาเผาถ่านไบโอชาร์
 : การจัดสรรพื้นที่ร้านสีชมพูมินิมาร์ท ต.วังสรรพรส อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 : การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผลไม้แปรรูปใน จ.จันทบุรีและตราด
 : การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บในคลังสินค้า กรณีศึกษาร้าน SG sneakers
 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตผลไม้แปรรูป กรณีศึกษาบริษัทจันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด จ.จันทบุรี
 : การทดสอบโปรแกรมRBRU คลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทจันทบุรีฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด
 : การสร้างเครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้า สำหรับกลุ่มผู้ปลุกพริกไทย ต.รำพัน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 : การเสนอแนวทางการปรับปรุงสู่มาตรฐาน GAP กรณีศึกษา สวนละมุน ต.คลองพูล อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
 :  การพัฒนาถังขยะเพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของชุมชนริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ
 : ระบบเครื่องช่วยนับจำนวนหยดน้ำเกลือ
 : การศึกษากำลังอัดและกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราและกากขี้แป้ง
 : การศึกษาสีผลึกสารส้มจากการให้สีโดยใช้สีหมึกปริ้นเตอร์
 : การศึกษาและทดลองกระบวนการตกผลึกสารส้มเจือด้วยสารเรือนแสงสีเหลือง ณ อุณหภูมิสารละลายและเวลาปลูกผลึกที่ต่างกัน เพื่อสร้างสรรค์ในงานเครื่องประดับแฟชั่น
สาขาศิลปกรรมศาสตร์
 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเชิงพาณิชย์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกไทยบ้านน้ำโจน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 : การออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์สำหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 : การออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มวังสวนบ้านแก้วเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง แรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทย กรณีศึกษาเครื่องสำอางศรีจันทร์
 : การออกแบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.จันทบุรี
 : การออกแบบโมเดลกระดาษของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
 : การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการวิ่ง กรณีศึกษางาน Skechers blacklight run thailand
 : การออกแบบหนังสือ POP UP เพื่อส่งเสริมธรรมะสำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี
 : การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กายภาพบำบัดสำหรับผู้พิการ กรณีศึกษา กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
 : การออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนบ้านท่าระแนะ ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด
 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลบ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

  วิจัยปีงบประมาณ 2559
ชื่อเรื่อง
File
 : A Ring Antenna for Dual-Sense Circular Polarization
 : การประเมินระดับความต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารในจังหวัดจันทบุรี
 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมหนามแดง
 : การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนด้วยรังสีอินฟาเรด
 : เครื่องให้อาหารปลาแบบกึ่งอัตโนมัติโดยมีระบบแจ้งเตือน SMS
 : การศึกษาประสิทธิภาพของกังหันลมด้วยหลักการของล้อ Bhaskara
 : การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ
 : Modified UTD-based UHF RFID tag antenna with two-pronged fork slot for coated metallic cylindrical surface
 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความหวานของสารละลายและสัมประสิทธิ์การส่งผ่านด้วยคลื่นไมโครเวฟ
 : การพัฒนาจักรยานปั่นน้ำพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม
 : การศึกษาและหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้มังคุดในเขตจันทบุรี

  วิจัยปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลขอทุนวิจัย
ทุนวิจัย
File
 : ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
 : ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม) มุ่งเป้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 : ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัณมณีศาสตร์
 : ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
 : ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
 : ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

วิจัยตีพิมพ์
ชื่อเรื่อง
File
 : การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด
 : การพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 : การบริหารจัดการโรงสีชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 : การพัฒนาจักรยานไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่อชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 : กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธีแผ่นระบายน้ำแนวดิ่งร่วมกับน้ำหนักกดทับ บริเวณถนนในสนามบินสุวรรณภูมิ
 : การเปรียบเทียบสภาพการไหลโดยแบบจำลอง MIKE11 กับแบบจำลอง ISIS ในลุ่มน้ำท่าจีน
 : การพัฒนาอิฐดินดิบที่ทำจากดินลมหอบ
 : Circularly Polarized UHF-RFID Multi-loop Tag Antenna using Truncated Corner Techniques
 : การพัฒนาเพิ่มผลผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
 : การศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 : การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 : The Quantity of TEC over Chiang-Mai near the Epicenter of Strong Earthquake in Northern Thailand
 : Microwave Sensor for Defected Fruit Classification
 : UHF-RFID Tag Antenna using T-Matching and Double-Ended Rectangular Loop Techniques for Wristband Applications
 : Low Profile Metallic Tag Antenna for UHF-RFID system
 : เปรียบเทียบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับจำแนกปรากฏการณ์แอลนิโญ และลานีญา กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี
 : ผลกระทบจกาปรากฏการณ์แอล นิโญ และลานีญา ต่อมังคุดในจันทบุรี
 : การศึกษาคุณสมบัติของสายอากาศโมโนโพลบนแผ่นวงวรพิมพ์ย่านความถี่คู่ 915 MHz และ 2.4 GHz
 : การพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
 : ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสำหรับระบบไฮโดรโพนิคส์ กรณีศึกษา Nutrient Film Technique : NFT
 : การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคาร์บอนต่ำ (ขั้นออกแบบ)
 : การศึกษาพลังงาานจากสิ่งปฏิกูลมนุษย์และมูลวัว : กรณีศึกษา The Student Energy of human swage ane cattle dung : a case stud
 : UHF-RFID Tag Antenna using T-Matching and Double-Ended Rectangular Loop Techniques for Wristband Applications
 : Low Profile Metallic Tag Antenna for UHF-RFID systemสำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th