ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


  " คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดบริการช่วยเหลือให้คำปรึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น "

ปีการศึกษา 2564
  : แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย [ ไฟล์ PDF ]
ปีการศึกษา 2563
  : แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย [ ไฟล์ PDF ]
ปีการศึกษา 2562
  : แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย [ ไฟล์ PDF ]
ปีการศึกษา 2561
  : แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 10 [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการอนุรักษ์ทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรม(แห่เทียนเข้าพรรษา) [ ไฟล์ PDF ]
  : ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง อบรมการทำและการนวดประคบจากลูกประคบสมุนไพร [ ไฟล์ PDF ]
ปีการศึกษา 2560
  : แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่าสมุนไพรวิถีชอง [ ไฟล์ PDF ]
ปีการศึกษา 2559
  : แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม [ ไฟล์ PDF ]
ปีการศึกษา 2558
  : แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการประเพณีลอยกระทง [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการบวงสรวงองค์พ่อพระวิษณุกรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) [ ไฟล์ PDF ]
MOU
  : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน [ ไฟล์ PDF ]
  : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน [ ไฟล์ PDF ]
  : ข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสาขาตำบลสองพี่น้องกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านไทรนอง [ ไฟล์ PDF ]
อบรมการทำและการนวดประคบจากลูกประคบสมุนไพร 2561
       
ศูนย์บริการ
   


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th