สโมสรนักศึกษา

   
  นายนนทกร เหมสุวรรณ์
  นายกสโมสรนักศึกษา
  น.ส.ธัญญารัตน์ ชูจิตร น.ส.สุมารตี เด่นประภา
  รองนายกสโมสรนักศึกษา รองนายกสโมสรนักศึกษา
  น.ส.โชติรส บุญแต่ง นายกิจนที แก่นสงค์ น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีเพียงจันทร์ น.ส.อิงณภัสร์ พงษ์ธนาบูลย์
  ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายจัดสรรงบประมาณ ฝ่ายจัดสรรงบประมาณ
  น.ส.ประไพพร วงศ์แก้ว น.ส.วนันต์ภัทร สุรัส นายพศวีร์ บังเกิด นายรัชพล หรี่จินดา
  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
  นายจาตุรงค์ มรรคผล นายบัณฑิต อ้นชนบท นายฤทธิเกียรติ บุญลาภ นายอภิสิทธิ์ บุญลาภ
  ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการ
  นายนริศ แดงสั้น นายปฏิภาณ ประเสริฐศักดิ์ นายศุภกิจ ธัญญกรรม นายอนุวัตน์ คมขำ
  ฝ่ายอาคารและสถานที่ ฝ่ายอาคารและสถานที่ ฝ่ายอาคารและสถานที่ ฝ่ายอาคารและสถานที่


ประจำปีการศึกษา 2564
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
ทุนการศึกษา
  : ทุน "มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี" [ ไฟล์ PDF ]
ประจำปีการศึกษา 2563
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
ทุนการศึกษา
  : ทุน "คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย" [ ไฟล์ PDF ]
  : ทุน "ลูกแม่ไท้รำไพพรรณี" [ ไฟล์ PDF ]
  : ทุน "คุณธรรมนำชีวิต" [ ไฟล์ PDF ]
  : ทุน "ส่งน้องเรียนจบ" [ ไฟล์ PDF ]
ประจำปีการศึกษา 2562
  : แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
ทุนการศึกษา
  : ทุน "กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้" [ ไฟล์ PDF ]
  : ทุน "เกษมศานติ์ รุ่น3" [ ไฟล์ PDF ]
  : ทุน "คุณธรรมนำชีวิต" [ ไฟล์ PDF ]
  : ทุน "สมาคมชาวจันทบุรี" [ ไฟล์ PDF ]
  : ทุน "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019" [ ไฟล์ PDF ]
ประจำปีการศึกษา 2561
  : แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการอบรม เรื่อง เคล็ด(ไม่)ลับความสำเร็จของผู้ประกอบการ [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการดำเนินงานโครงการแสดงผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 [ ไฟล์ PDF ]
ทุนการศึกษา
  : ทุน "เกษมศานติ์" [ ไฟล์ PDF ]
  : ทุน "คุณธรรมนำชีวิต" [ ไฟล์ PDF ]
  : ทุน "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019" [ ไฟล์ PDF ]
  : ทุน "ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและทุนคุณพ่อวิศิษฐ วรรณศิริ" [ ไฟล์ PDF ]
ประจำปีการศึกษา 2560
  : แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

ประจำปีการศึกษา 2559
  : แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

ประจำปีการศึกษา 2558
  : แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th