คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถานที่ตั้ง : 41 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 039-471062

เอกสาร ดาวน์โหลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฎรำไพพรรณีมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างยาวและมีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดย ถือกำเนิดมาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2515 ในระยะแรกมีชื่อว่าหมวดวิชาหัตถศึกษา สังกัดฝ่ายวิชาการวิทยาลัยครูจันทบุรี มีภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอนในวิชาศิลปงานช่าง งานฝีมือและงานช่างแขนงต่าง ๆ(ทั้งช่าง ไม้โลหะ ไฟฟ้า และ งานปูนเป็นต้น) อยู่ในกลุ่มพิเศษให้นักเรียนครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เมื่อวันทที่ 1 กันยายน พ.ศ.2515 และสอนวิชาโท หัตถศึกษาใน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ในปีถัดมา จนถึงปี พ.ศ.2518

อ่านประวัติเพิ่มเติม ....

คาถาบูชาพ่อวิษณุกรรม

( จุดธูป 9 ดอก และตั้ง นะโม 3 จบ)

โอม ปะระ เมสสะนะ มัสสะการัม
ภูปัสสะวะ วิษณุกรรม ประสิทธิ
นะมัตเต นะมัตเต นะมัตเต


หรือ

อะหังวะโต พระวิษณุเถโร อะโตวะหัง
นิติวะตัง ลาภังวะโส


พระวิษณุกรรม


พระวิศวกรรม หรือเรียกได้อีกหลายชื่อว่า พระวิษณุกรรม, พระวิสสุกรรม, พระเวสสุกรรม หรือ พระเพชรฉลูกรรม เป็น เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ ตามตำนานกล่าวว่า เป็นผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมา

พระวิศวกรรมรับเทวโองการต่าง ๆจากพระอินทร์ เพื่อสร้าง อุปกรณ์ สิ่งของ อาคาร ต่าง ๆ มากมาย เป็นผู้นำวิชาช่าง มาสอนแก่มนุษย์ นับแต่นั้นมามนุษย์จึงรู้จักการสร้างและใช้งานสิ่งของต่าง ๆ จนมีการพัฒนารูปแบบมาจนถึงปัจจุบันนี้

ช่างไทยแขนงต่าง ๆ ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยเรามักพบเห็นรูปจำลององค์ท่านได้บ่อย ๆ ตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบัน โดยนิยมสร้างอยู่สองท่า คือ ท่าประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือ ผึ่ง (จอบสำหรับขุดไม้) และอีกข้างถือ ดิ่ง และท่าประทับยืนมือขวาถือไม้เมตรหรือไม้วา มือซ้ายถือลูกดิ่งและไม้ฉาก

ที่มาขององค์พระวิษณุกรรมทั้ง 2 ท่านี้ พอขยายความได้ว่า หากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพช่างก่อสร้าง มักอยู่ในท่ายืนมือถือลูกดิ่งและไม้เมตรหรือไม้วาอันเป็นเครื่องมือของช่างก่อสร้างมาแต่สมัยโบราณซึ่งช่างทั้งหลายทราบดีว่าเป็นเครื่องมือสำหรับวัดระยะ วัดความเที่ยงตรง แต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้นยังแฝงไปด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิต คือความแม่นยำ เที่ยงตรง ไม่เอนเอียงในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่มาของช่างที่ดี คือความมีคุณธรรมประจำใจ หากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่างก่อสร้างอยู่ด้วย มักจะใช้ท่านั่ง เข้าใจว่าผู้สร้างคงจะชี้ให้เห็นเด่นชัดถึงสถาบันผู้ผลิตช่างก่อสร้าง อันเป็นช่างเก่าแก่มีมาแต่ก่อนแล้ว

พระวิษณุกรรมราชาแห่งช่างเทพเจ้าผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศหาเทพองค์ใดเสมอเหมือนและทรงมีอิทธิฤทธิ์มากในการเนรมิตสิ่งต่างๆ ให้บังเกิดนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 โลก คือชั้นโลกมนุษย์ชั้นพรหม ชั้นเทพ และชั้นบาดาลใต้พิภพ เครื่องทรงของพระวิษณุกรรม เป็นเทพดั่งเดียวกับคนธรรม์ โดยไม่สวมเสื้อนุ่งผ้ารัดเข็มขัดทองลงยาใส่สนับเพลาประดับทองกรกรองคอสวมสังวาลเต็มและกำไลที่ข้อแขนต้นพระหัตถ์และที่ข้อพระบาทหนักข้างละ 4 ชั่ง พระหัตถ์ขวาทรงถือจอบเพื่อใช้ในการขุดแต่งดินในการฝังเสาผูกหลักตามพระฤกษ์แห่งการก่อสร้างจึงเป็นที่มาแห่งฉายาว่า " ช่างก่อ " พระหัตถ์ซ้ายทรงถือลูกดิ่งมีเฟืองทองผ่องอำไพแผ่รัศมีเจิดจ้าอยู่เบื้องหลังแสดงถึงความเที่ยงตรง แม่นยำแห่งกาลเวลาในการขับเคลื่อนกงล้อแห่งฟันเฟืองมาแต่ครั้งโบราณกาล จึงเป็นที่มาแห่งฉายาว่า " ช่างยนต์ " อีกทั้งยังได้กำลังหนุนช่วยจากพระอสุนีบาตสาดแสงเต็มทั่วท้องฟ้า จากสายฟ้าที่พาดผ่าน เปรี้ยงปร้างทั้งกลางวันกลางคืนจนกิจการงานนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงเป็นที่มาแห่งฉายาว่า " ช่างไฟ " อีกทั้งยังรวมไปถึงงานศิลปที่ต้องใช้ความปราณีตวิจิตรบรรจงในการรังสรรค์และเนรมิตสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้สรวงสวรรค์นั้นงดงามสว่างไสวระยิบระยับอยู่ตลอดเวลา ทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรม และหัตถกรรมแขนงต่างๆ จึงเป็นที่มาแห่งฉายาว่า " ช่างศิลป์ " และกิจการงานในด้านการเซ่นสังเวยบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินบนสรวงสวรรค์ ในการบอกกล่าวขอพรต่อกิจการงานใดๆที่กระทำอยู่ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต่อองค์พระอินทร์และพระพรหมจึงเป็นที่มาแห่งการเจรจา วาจาสิทธิ์สำแดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้บังเกิดจึงเป็นที่มาแห่งฉายาว่า "พาณิชยกรรม "

โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ ได้สักการะ องค์พระวิษณุกรรม ในทุกๆปี ทางคณะฯจะทำการบวงสรวงพระวิษณุกรรม ซึ่งในพิธีการมีการทำบุญตักบาตรร่วมกัน และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก

ปรัชญา Philosophy
: มุ่งมั่นสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความอยู่ดีของชุมชน


วิสัยทัศน์ Vision
: มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน สู่สากลด้วยเทคโนโลยี


พันธกิจ Mission
 • พันธกิจที่ 1 :
  ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
 • พันธกิจที่ 2 :
  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
 • พันธกิจที่ 3 :
  เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไปสู่ ชุมชนท้องถิ่น
 • พันธกิจที่ 4 :
  สืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ
 • พันธกิจที่ 5 :
  สืบสานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • พันธกิจที่ 6 :
  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
 • พันธกิจที่ 1 :
 • พันธกิจที่ 2 :
  เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายให้ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
 • พันธกิจที่ 3 :
  เพื่อให้การบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 • พันธกิจที่ 4 :
  สืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ
 • พันธกิจที่ 5 :
  เพื่อสืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ
 • พันธกิจที่ 6 :
  เพื่อสืบสานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : Strategies

ประจำปีงบประมาณ 2564


ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร


ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาคารที่ทำการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 039-471062
E-mail. engineering.rbru18@gmail.com
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th