แบบฟอร์ม Download ทั่วไป 

1. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง [ ไฟล์ PDF ]
2. แบบฟอร์มขอยกเลิกคำสั่งไปราชการ [ ไฟล์ PDF ]
3. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์และพนักงานขับรถยนต์ไปราชการ [ ไฟล์ PDF ]
4. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการภายนอก [ ไฟล์ PDF ]
5. แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการภายนอกในการเข้าศึกษาดูงาน [ ไฟล์ PDF ]
6. แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [ ไฟล์ PDF ]
7. แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ [ ไฟล์ PDF ]
8. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ [ ไฟล์ PDF ]
9. แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม / ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งอุปกรณ์ [ ไฟล์ PDF ]
10. แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านจากงบรายได้ [ ไฟล์ PDF ]
11. แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อ / จัดจ้าง [ ไฟล์ PDF ]
12. แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
13. แบบฟอร์มขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
14. แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สถานที่และห้องประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี [ ไฟล์ PDF ]
15. แบบฟอร์มขออนุญาติเลื่อนการมาปฏิบัติงาน [ ไฟล์ PDF ]
16. แบบฟอร์มขออนุญาตเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [ ไฟล์ PDF ]
17. บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้สอย (ค่าที่พัก-ค่าเดินทางวิทยากร) [ ไฟล์ PDF ]
18. บันทึกขออนุญาตเบิกค่าใช้สอย (ค่าอาหาร) [ ไฟล์ PDF ]
19. บันทึกขออนุญาตเบิกค่าตอบแทน [ ไฟล์ PDF ]
20. แบบฟอร์มการขอ Username-UserID [ ไฟล์ PDF ]
21. แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติงาน [ ไฟล์ PDF ]
22. แบบฟอร์มยืมเงินไปราชการ-ยืมเงินจากโครงการ [ ไฟล์ PDF ]
23. ใบขอยกเลิกวันลา [ ไฟล์ PDF ]
24. ใบลากิจ ลาป่วย ลากิจส่วนตัว [ ไฟล์ PDF ]
25. ใบลาพักผ่อน [ ไฟล์ PDF ]
26. ใบส่งงาน-ใบมอบฉันทะ [ ไฟล์ PDF ]
27. ใบสำคัญเบิกเงินสด [ ไฟล์ PDF ]
28. แบบฟอร์มแจ้งผลการอนุมัติผลการเรียนของหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]
29. แบบฟอร์มแก้ไข / ปรับเปลี่ยน / เพิ่มเติม ผลการเรียน [ ไฟล์ PDF ]
30. แบบสรุปและอนุมัติผลการเรียน [ ไฟล์ PDF ]
 แบบฟอร์ม Download ประกันคุณภาพ  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ. [ ไฟล์ PDF ]
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. [ ไฟล์ PDF ]
 แบบฟอร์ม Download บริการวิชาการ  1. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริกาวิชาการ [ ไฟล์ PDF ]
2. ตัวอย่างจดหมายเชิญข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ [ ไฟล์ PDF ]
3. แบบฟอร์มการขอรับบริการ(บว 01) [ ไฟล์ PDF ]
4. ขั้นตอนการจัดทำโครงการบริการวิชาการ(บว 02) [ ไฟล์ PDF ]
5. แบบสอบถามความพึงพอใจบริการวิชาการกรณีอบรม(บว 03) [ ไฟล์ PDF ]
6. แบบสอบถามความพึงพอใจบริการวิชาการกรณีไม่ได้อบรม(บว 03) [ ไฟล์ PDF ]
7. (บว 04) [ กำลังดำเนินการ ]
8. บันทึกข้อความสรุปและรายงานผลโครงการบริการวิชาการ(บว 05) [ ไฟล์ PDF ]
 แบบฟอร์ม Download วิชาการและวิจัย  1. คำร้องขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/โครงการพิเศษ(ปพ.ทอ.1) [ ไฟล์ PDF ]
2. คำร้องขอสอบหัวข้อ/ความก้าวหน้า/สอบป้องกัน(ปพ.ทอ.2) [ ไฟล์ PDF ]
3. ตัวอย่างการเขียนปริญญานิพนธ์ [ ไฟล์ PDF ]
4. แนวทางการเขียนปริญญานิพนธ์ [ ไฟล์ PDF ]
5. คู่มือเรียบเรียงปริญญานิพนธ์/โครงงานพิเศษ [ ไฟล์ PDF ]
6. รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
7. แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
8. แบบฟอร์มขอแจ้งมาตรการการดูแลนักศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(COVID-19) [ ไฟล์ Doc ]
9. ขั้นตอนชำระค่าเล่าเรียน [ ไฟล์ Pdf ]
 แบบฟอร์ม Download กิจการนักศึกษา  1. แบบขอแก้คะแนนความประพฤติ [ ไฟล์ PDF ]
2. แบบขอใบรับรองกิจกรรม [ ไฟล์ PDF ]
3. แบบขอหนังสือรับรองการทำงานฝ่ายกิจกรรม [ ไฟล์ PDF ]
4. แบบขอหนังสือรับรองความประพฤติ [ ไฟล์ PDF ]
5. แบบคำร้องขอแก้กิจกรรม [ ไฟล์ PDF ]
6. แบบใบรับรองกิจกรรม [ ไฟล์ PDF ]
 แบบฟอร์ม Download บัณฑิตศึกษา  1. แบบเสนอชื่อเรื่องและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
2. แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
4. แบบรายงานผลการประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
5. แบบรายงานการแก้ไขเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการขออนุมัติดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
6. แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
7. แบบขอให้ออกหนังสือขอความร่วมมือในการทำวิจัย [ ไฟล์ doc ]
8. แบบขอเปลี่ยนคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
9. แบบขออนุมัติสอบปากเปล่าและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
10. แบบประเมินผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
11. แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
12. แบบรายงานผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์และเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]
13. แบบฟอร์มการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ [ ไฟล์ doc ]
14. แบบเสนอวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ [ ไฟล์ doc ]
15. แบบรับรองการเสนอขออนุมัติสำเร็จการศึกษา [ ไฟล์ doc ]
16. แบบอนุมัติผลวิทยานิพนธ์ [ ไฟล์ doc ]


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

engineering.rbru18@gmail.com