บริการวิชาการ


ปีงบประมาณ 2564
  : แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริการวิชาการแก่สังคม / ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : การจัดการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านพื้นฐาน [ ไฟล์ PDF ]
  : Green Logistics และ Green Supply Chain ของผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี (เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าแบบสะพายบ่า) [ ไฟล์ PDF ]
  : การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดภัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากเปลือกทุเรียน [ ไฟล์ PDF ]
  : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะเพื่อการจัดการงานเกษตรในท้องถิ่น [ ไฟล์ PDF ]
  : เครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการอบรมความรู้ทั่วไปและการควบคุมรถโฟร์คลิฟต์ รุ่น 2 [ ไฟล์ PDF ]
ปีงบประมาณ 2563
  : แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนการใช้ประโยชน์ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริการวิชาการแก่สังคม / ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : Green Logistics และ Green Supply Chain ของผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี (การสร้างเตาเผาถ่านเพื่อผลิตถ่านสวยงามจากของเสียภาคเกษตรกรรม) [ ไฟล์ PDF ]
  : พิธีส่งมอบเครื่องจักรและปรับปรุงพื้นที่ศาลาหมู่บ้านให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านไทรนอง (วิศวกรสังคม)
ปีงบประมาณ 2562
  : ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 [ ไฟล์ PDF ]
ปีงบประมาณ 2561
  : แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนการใช้ประโยชน์ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการทางวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการ เรื่อง เคล็ดลับงานก่อสร้างอาคารพาณิชย์(ประเภทจัดหารายได้) [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการ เรื่อง บริการวิชาการ Green logistics และ Green Supply chain ของผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี(อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์) [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการ เรื่อง การจัดการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของชุมชนด้านพื้นฐาน [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะเพื่อการจัดการงานเกษตรในท้องถิ่น [ ไฟล์ PDF ]
ปีงบประมาณ 2560
  : แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนการใช้ประโยชน์ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 8 (จัดหารายได้) [ ไฟล์ PDF ]
  : การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 9 (จัดหารายได้) [ ไฟล์ PDF ]
  : การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 10 (จัดหารายได้) [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ตรวจหาวัตถุโลหะใต้พื้นดิน ด้วยระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟ ครั้งที่ 2 [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ตรวจหาวัตถุโลหะใต้พื้นดิน ด้วยระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟ ครั้งที่ 3 [ ไฟล์ PDF ]
  : Green Logistics และ Green Supply Chain(การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ) [ ไฟล์ PDF ]
  : การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรมการจัดการพัฒนาศักยภาพชีวิตของชุมชน [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรม ไบโอแก๊ส [ ไฟล์ PDF ]
ปีงบประมาณ 2559
  : การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (จัดหารายได้) [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ตรวจหาวัตถุโลหะใต้พื้นดิน ด้วยระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟ [ ไฟล์ PDF ]
  : Green Logistics และ Green Supply Chain(การพัฒนาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริดแบบอัตโนมัติ) [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรม "ไฟฟ้าเราสร้างได้" [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรมเชิงปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรมพลังงานทางเลือกกับอุตสาหกรรมเกษตรในยุค 4.0 [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรมการจัดการพัฒนาศักยภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการอบรมการใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ(จัดหารายได้) [ ไฟล์ PDF ]
ปีงบประมาณ 2558
  : แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนการใช้ประโยชน์ด้านการให้บริการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริการวิชาการแก่สังคม/ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม [ ไฟล์ PDF ]
  : Green Logistics และ Green Supply Chain(การพัฒนาจักรยานปั่นน้ำพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าฯ) [ ไฟล์ PDF ]
  : อบรม ISO 9000:2015 [ ไฟล์ PDF ]
  : การเขียนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ครั้งที่ 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : การจัดการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทางการตลาด [ ไฟล์ PDF ]
  : การเขียนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ครั้งที่ 2 [ ไฟล์ PDF ]
  : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางและการออกแบบฯ [ ไฟล์ PDF ]
  : การอบรมเทคโนโลยีการอบแห้งโดยพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน [ ไฟล์ PDF ]
  : การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ปีที่ 2 [ ไฟล์ PDF ]
องค์ความรู้จากการจัดโครงการบริการวิชาการ
  : เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ ปีที่ 1(2556) และ ปีที่ 2(2557)     =     [ ไฟล์ PDF ]


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th