หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอ.ดร.เบญจมาศ เนติวรรักษา
หัวหน้าสาขาวิชา
ปริญญาเอก, ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเคมี)มหาวิทยาลัยบูรพา
 
งานวิจัย
  :  Adsorption of Methylene Blue Dye via Adsorbents Derived from Banana Peel in Batch Experiments. The 8th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (ITIChE2018) the 28th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2018)
  :  Study of Energy Storage of Vanadium Redox Flow Battery.The 7th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (ITIChE2017) The 27th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE2017)รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี
  :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
งานวิจัย
  :  การพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนาตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  :  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาข้าวหลามแบบใช้เชื้อเพลิงแก๊ส กรณีศึกษา ข้าวหลามแม่สุภา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีอ.กานต์ นัครวรายุทธ
ปริญญาโท
  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี
  :  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
งานวิจัย
  :  Solar Irradiance Patterns and its Correlation to PowerOutput of Photovoltaic Systemอ.ดร.อนุรักษ์ รอดบำรุง
ปริญญาเอก
  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี
  :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
งานวิจัย
  :  Engineering Technology & Applied Science Research
  :  Advances in Mechanical Engineering
  :  เครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานแสงอาทิตย์จากท่อความร้อนที่ติดตั้งวัสดุพรุนภายใน
  :  ผลของอัตราความร้อนในส่วนทำระเหยที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในของเทอร์โมไซฟอน
  :  การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เพื่อเข้าสู่ ISO 14001อ.ดร.วิทวัส สิงห์สังข์
ปริญญาเอก
  :  Doctor of Philosophy(Polymer Science and Engineering)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
งานวิจัย
  :  Possibility of using waste tire rubber powders as flame retardant in high-density polyethylene composites
  :  การเตรียมเส้นใยไหมเคลือบผิวด้วยสารประกอบซิงก์ออกไซด์ โดยวิธีไฟฟ้าเคมี
  :  การศึกษาประสิทธิภาพของตัวกรองจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับการแยกน้ำมัน
  :  สมบัติทางกลของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำรีไซเคิลด้วยผงยางที่ผ่านการใช้งานแล้วและสารเชื่อมประสานพอลิเอทิลีนกราฟต์มาเลอิคแอนไฮไดร์
  :  Effect of rubber powder on mechanical and thermal properties of poly(butylene succinate)
  :  Mechanical, Thermal and Rheological Properties of Reprocessable Poly(Butylene Succinate)
  :  Photocatalytic antibacterial performance of PVP-doped SnO2/TiO2 thin films coated on glass fibers
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์อ.ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร
หัวหน้าสาขาวิชา
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการบรรจุ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
งานวิจัย
  :  แบบจำลองเส้นทางการเดินรถขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  :  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า
  :  การสร้างรูปแบบเส้นทางจักรยานโดยใช้จักรยานสำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี
  :  การวิเคราะห์กระบวนการผลิตแผ่นยางพารา กรณีศึกษา : สวนหลวงราชไมตรี อ.เมือง จ.จันทบุรีผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต))สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
 
งานวิจัย
  :  เปรียบเทียบพลังงานความร้อนที่ได้จากถ่านเปลือกผลไม้ก่อนและหลังก่อนอบแห้ง
  :  การศึกษาสมบัติทางโลหะของการเชื่อมอะลูมิเนียมผสมโลหะกึ่งแข็ง 356 ปิดคลุมด้วยก๊าซอาร์กอนอ.สำราญ ชำโสม
ปริญญาโท
  :  อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม))มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาและหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้มังคุดในเขตจังหวัดจันทบุรีผศ.กฤษณะ จันทสิทธิ์
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการงานวิศวกรรม)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
งานวิจัย
  :  การจัดการพลังงานไฟฟ้าในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  :  การพัฒนาจักรยานไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่อชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีผศ.ศศินภา บุญพิทักษ์
ปริญญาโท
  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
งานวิจัย
  :  Design and analysis of small windmill for low wind speed,” The 6th Thailand Renewable Energy for Community Conference (TREC-6)
  :  การศึกษาและหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้มังคุดในเขตจังหวัดจันทบุรีผศ.กฤติยา เกิดผล
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
งานวิจัย
  :  -

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลผศ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล
หัวหน้าสาขาวิชา
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
  :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อิเล็กทรอนิกส์กำลัง)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย
  :  การศึกษาประสิทธิภาพของกังหันลมด้วยหลักการของล้อบาสคาร่า
  :  เปรียบเทียบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับจำแนกปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี
  :  ศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพในกระบวนการหยอดเมล็ดพันธุ์พืชผศ.คมสัน มุ่ยสี
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
งานวิจัย
  :  การพัฒนารถนั่งไฟฟ้าผู้สูงอายุสำหรับผู้มีรายได้น้อย
  :  การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้วยระบบจอสัมผัส
  :  การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมสำหรับรถนั่งคนพิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
  :  เครื่องผลิตสบู่สมุนไพรขนาดเล็กกึ่งอัตโนมัติสำหรับชุมชนอ.ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
งานวิจัย
  :  การจำแนกความสุกแก่ของมะม่วงพันธุ์นํ้าดอกไม้ด้วยเทคนิคการวัดสีที่สอดคล้องกับคุณสมบัติทางกลและองค์ประกอบทางกายภาพเคมี
  :  เครื่องปอกเปลือกและคว้านเมล็ดเงาะกึ่งอัตโนมัติ
  :  การอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบพาหะลมหมุนเวียนอ.ธนัตถ์ เจนสัญญายุทธ
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
งานวิจัย
  :  การออกแบบพารามิเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก
  :  การออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านในยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับผู้สูงวัย
  :  Design of Solar-Powered Charging Station for Electric Vehicles in Power Distribution System.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ผศ.พงศธร จันทร์ตรี
หัวหน้าสาขา
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี
  :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีโยธา)
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
งานวิจัย
  :  การวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลของกลุ่มประมงชายฝั่งสนามไชย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์
ปริญญาเอก
  :  Doctor of Philosophy (Geotechnical Engineering)Saga University, Japan
ปริญญาโท
  :  Master of Engineering (Geotechnical Engineering)สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
งานวิจัย
  :  อิทธิพลของวิธีการบ่มต่อการพัฒนากำลังอัดในคอนกรีตกำลังอัดสูงชนิดไหลตัวง่าย
  :  กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธีแผ่นระบายน้ำแนวดิ่งร่วมกับน้ำหนักกดทับ บริเวณถนนในสนามบินสุวรรณภูมิ
  :  คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
งานวิจัย
  :  แนวโน้มของสภาพภูมิอากาศและผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี
  :  การประเมินระดับความต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารในจังหวัดจันทบุรีผศ.ชาตรี งามเสงี่ยม
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 
งานวิจัย
  :  การประเมินระดับความต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารในจังหวัดจันทบุรีผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา
ปริญญาเอก
  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโครงสร้าง)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินดิบผสมแอสฟัลต์อิมัลชันภายใต้สภาวะการแช่น้ำต่อเนื่องผศ.ชัยธวัฒน์ บุญหยง
ปริญญาโท
  :  Master of Business Administration(Real Estate)
  :  Master of Science(Civil Engineering)
National University of Singapore
South Dakota School of Mines and Technology, USA
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
งานวิจัย
  :  คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอ.ไชยพัฒน์ ทวีทรัพย์พิทักษ์
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)มหาวิทยาลัยมหิดล
 
งานวิจัย
  :  -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล
หัวหน้าสาขาวิชา
Home Page
ปริญญาเอก
  :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโทรคมนาคม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโทรคมนาคม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
งานวิจัย
  :  Measurement of Radiated Field From Transmitting Antennas Located in Various Environments
  :  A Sensor for Fruit Classification using Doppler Radar
  :  Measured natural frequencies of mangosteens
  :  A sensor for continuous fruit classification using Rician k-factor
  :  Beam-scanning reflectometer for detecting granulated fruits
  :  A High-Gain Double Reflectors Microstrip-Fed Slot Antenna for WLAN and WiMAX Applications
  :  Analysis of a sensor for fruit classification using Rician k-factor in a continuous process
  :  Microwave Sensor for Defected Fruit Classification
  :  A reflectometer using antenna mixers
  :  การตรวจสอบความชื้นวัสดุปลูกภายในกระถางบอนไซโดยไม่สัมผัสด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 2.5 กิกะเฮิรตซ์
  :  การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปแบบหลายทิศทางที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ สำหรับการตรวจสอบ ความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
  :  การประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลสำหรับระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
  :  การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยในช่วงความถี่ 1.5 ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์
  :  การประยุกต์ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแบ่งระดับความชื้นข้าวเปลือก
  :  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคัดแยกคุณภาพนมจากคุณสมบัติไดอิเล็กตริก
  :  การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของนม
  :  การตรวจสอบความชื้นข้าวเปลือกจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  :  ผลกระทบของความชื้นในอากาศต่อการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟในโรงเรือนเพาะเห็ดอ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข
ปริญญาโท
  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
งานวิจัย
  :  Machine learning predictive models for hydroponic system: a case Study NFT and DFT
  :  การศึกษาการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย
  :  การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจำแนกปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
  :  การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการจำแนกการปลูกพืชระบบไฮโดรโพนิคส์
  :  เปรียบเทียบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับจำแนกปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรีผศ.พรพิมล ฉายแสง
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโทรคมนาคม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโทรคมนาคม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
งานวิจัย
  :  การตรวจสอบความชื้นวัสดุปลูกภายในกระถางบอนไซโดยไม่สัมผัสด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 2.5 กิกะเฮิรตซ์
  :  การพัฒนาสายอากาศไมโครสตริปแบบหลายทิศทางที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ สำหรับการตรวจสอบ ความชื้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
  :  การประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลสำหรับระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
  :  การศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยในช่วงความถี่ 1.5 ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์
  :  การประยุกต์ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแบ่งระดับความชื้นข้าวเปลือก
  :  การตรวจสอบความชื้นข้าวเปลือกจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  :  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความหวานของสารละลายและสัมประสิทธิ์การส่งผ่านด้วยคลื่นไมโครเวฟ
  :  ผลกระทบของความชื้นในอากาศต่อการส่งผ่านคลื่นไมโครเวฟในโรงเรือนเพาะเห็ด
  :  ระบบตรวจสอบเด็กในรถที่มีอากาศในรถร้อนสูงเกินขนาด
  :  การศึกษารูปแบบของสายอากาศโมโนโพลบนแผ่นวงจรพิมพ์ย่านความถี่คู่อ.อดิเทพ ชัยสังข์
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟ้า)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์ประยุกต์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
งานวิจัย
  :  The occurrence of passive intermodulation and troubleshooting in Thailand mobile industry
  :  DVB T2 Transmission model in Bangkok Thailand with 626 MHz for DTT
  :  Wireless body area network transmission model based on measurement data
  :  Evaluation of indoor localization with UWB wireless propagation by using RSS and TOA positioning method
  :  ปัญหาพาสสิพอินเตอร์มอดดูเลชัน ณ สถานีฐานในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
  :  การวัดและการแก้ปัญหาพาสสิพอินเตอร์มอดดูเลชันในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่อ.ปรมินทร์ วงษ์เจริญ
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมโทรคมนาคม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโทรคมนาคม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
งานวิจัย
  :  The quantity of TEC over Chiang-Mai near the epicenter of strong earthquake in northern Thailand
  :  การตรวจสอบความชื้นข้าวเปลือกจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)ผศ.ดวงมณี ทองคำ
หัวหน้าสาขาวิชา
ปริญญาโท
  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาซียน (AEC)
  :  การปรับตัวต่ออุทกภัยของประชาชนในอำเภอเมืองจันทบุรี
  :  การศึกษาประสิทธิภาพของกังหันลมด้วยหลักการของล้อ Bhakara
  :  ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอล นิโญ และลานีญาต่อมังคุดในจันทบุรีผศ.เดชา วงศ์แก้ว
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการงานวิศวกรรม)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปริญญาตรี
  :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 
งานวิจัย
  :  การบริหารจัดการโรงสีชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไป กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชน ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันบุรี
  :  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์
ปริญญาเอก
  :  ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  :  ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การจัดการและการประเมินโครงการ)สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
งานวิจัย
  :  การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากเครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพกึ่งอัตโนมัติ กรณีศึกษาชุมชนวังกระแจะ
  :  การศึกษาพลังงานจากสิ่งปฏิกูลมนุษย์และมูลวัวอ.กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร
ลาศึกษาต่อ
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมการเชื่อม)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาและหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้มังคุดในเขตจังหวัดจันทบุรี
  :  ศึกษาการจัดการโซ่อุปทานของเสื่อกกในจันทบุรีด้วยการวัดประสิทธิภาพ SCOR MODELผศ.โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง
ปริญญาเอก
  :  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี
  :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
งานวิจัย
  :  การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคนิคการอบแห้งฟลูอิดไดเบดแบบแรงเหวี่ยง
  :  การประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมทำนายอัตราส่วนความชื้นวัสดุเกษตรด้วยเทคนิคการอบแห้งฟลูอิดไดเบด
  :  แบบจำลองคณิตศาสตร์อบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบเจ็ตสเปาเต็ดเบด
  :  การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลผศ.ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการงานวิศวกรรม)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ปริญญาตรี
  :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
งานวิจัย
  :  การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอำทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในครัวเรือน
  :  การออกแบบระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด
  :  การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด
  :  ระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จ.ตราด
  :  ระบบปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
  :  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่รถไฟฟ้า 3 ล้อ ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน
  :  ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แรงดันสูงควบคุมระยะไกลสำหรับลดค่ากระแสไฟฟ้าในครัวเรือน
  :  ระบบสาธิตผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนฐานรากระดับครัวเรือน
  :  ระบบสูบน้ำเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนฐานรากในระดับครัวเรือนอ.อาทิตย์ คำต่าย
ปริญญาโท
  :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี
  :  ครุศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมเครื่องกล)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกผลไม้และน้ำเสียจากการผลิตยางพาราโดยการหมักแบบ 2 ขั้นตอนในพื้นที่ชุมชนตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  :  การทดสอบประสิทธิภาพเชิงความร้อนเตาชีวมวลโดยใช้เปลือกมังคุดเป็นเชื้อเพลิง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับอ.ดร.นฤมล เลิศคำฟู
หัวหน้าสาขาวิชา
ปริญญาเอก
  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท
  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
งานวิจัย
  :  Effects of olive oil on physical and mechanical properties of ceramic waste-based geopolymer foam
  :  Synergistic effect of animal oil or butter and hydrogen peroxide on physical and mechanical properties of porous alumino-siliceous materialsอ.วรฉัตร อังคะหิรัญ
ปริญญาโท
  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การประกอบการ)มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(อัญมณีวิทยา)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
งานวิจัย
  :  อิทธิพลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสีของทัวร์มาลีนสีเขียวจากประเทศโมซัมบิกผศ.ภัทรา ศรีสุโข
ปริญญาโท
  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาแนวทางการพัฒนาวัสดุอัญมณีทางเลือกจากหินแกรนิตจังหวัดตาก
  :  เครื่องประดับเซรามิค : ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมอ.ภัทรบดี พิมพ์กิ
ปริญญาโท
  :  ศิลปมหาบัณฑิต(การออกแบบเครื่องประดับ)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอัญมณี)มหาวิทยาลัยบูรพา
 
งานวิจัย
  :  นวัตกรรมการขึ้นรูปเครื่องประดับจากเศษแว็กซ์เหลือทิ้ง
  :  นวัตกรรมการสร้างสรรค์เครื่องประดับจากเสื่อกกด้วยเทคโนโลยีเครื่องตัดเลเซอร์เพื่อเพิ่มมูลค่าอ.ดร.สุรพงษ์ ปัญญาทา
ปริญญาเอก
  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท
  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(วัสดุศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
งานวิจัย
  :  Effects of TiO2 content and thermal parameters on crystallization kinetics and mechanical properties of phosphate based glass system
  :  Electrical Properties of Bismuth Germanate (Bi2GeO5) Ferroelectric Glass-ceramics Prepared by Two Different Methods
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์อ.สามารถ จันทนา
หัวหน้าสาขาวิชา
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเศษแก้วเพื่อประยุกต์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผศ.นาวี เปลี่ยวจิตร์
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  ศิลปบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์)มหาวิทยาลัยรังสิต
 
งานวิจัย
  :  วิวัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
  :  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อจันทบูรให้กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อ จังหวัดจันทบุรี
  :  การพัฒนาวัสดุทางเลือกใหม่จากยางพาราเพื่อการตกแต่ง ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
  :  การแยกเส้นใยจากกาบหมากสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ.ดร.จุฑาทิพย์ นามวงษ์
ปริญญาเอก
  :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การออกแบบผลิตภัณฑ์)มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,ไทย
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
 
งานวิจัย
  :  การพัฒนาวัสดุทางเลือกใหม่จากยางพาราเพื่อการตกแต่งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
  :  การแยกเส้นใยจากกาบหมากสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อ.ดร.เข็มชาติ เชยชม
ปริญญาเอก
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฏีบัณฑิต(การศึกษาสถาปัตยกรรมและออกแบบ)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต(ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ (กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านบางชัน ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี)
  :  การพัฒนาวัสดุทางเลือกใหม่จากยางพาราเพื่อการตกแต่งผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
  :  การออกแบบของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จ.จันทบุรีอ.วิมลิน สันตจิต
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(เอกทัศนศิลป์ สาขาศิลปะเครื่องประดับ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ - แขนงออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย     - แขนงออกแบบกราฟิกอ.ศันสนีย์ อาจนาฝาย
หัวหน้าสาขาวิชา
(แขนงออกแบบเครื่องประดับฯ)
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  ศิลปบัณฑิต(ออกแบบผลิตภัณฑ์)สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
งานวิจัย
  :  นวัตกรรมขึ้นรูปเครื่องประดับจากเศษแว็กซ์เหลือทิ้งอ.พนม จงกล
(แขนงออกแบบเครื่องประดับฯ)
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(สถาปัตยกรรมภายใน)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาและทดลองสีย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดด้วยวิธีการย้อมเย็นผ่านเทคนิคบาติกอ.ณภัค แสงจันทร์
(แขนงออกแบบเครื่องประดับฯ)
ปริญญาโท
  :  ศิลปมหาบัณฑิต(ออกแบบผลิตภัณฑ์)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี
  :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ออกแบบพัสตราภรณ์)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
งานวิจัย
  :  วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  :  การศึกษาและทดลองสีย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดด้วยวิธีการย้อมเย็นผ่านเทคนิคบาติกอ.สิริวิภา วิมุกตายน
(แขนงออกแบบกราฟิก)
ปริญญาโท
  :  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ออกแบบนิเทศศิลป์)มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี
  :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ออกแบบประยุกต์ศิลป์)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาอัตลักษณ์วังสวนบ้านแก้วเพื่อพัฒนาของที่ระลึกสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวอ.กรกนก สนิทการ
(แขนงออกแบบกราฟิก)
ปริญญาโท
  :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต(นิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาและทดลองสีย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดด้วยวิธีการย้อมเย็นผ่านเทคนิคบาติกอ.ศาสตรพันธุ์ บุญน้อย
(แขนงออกแบบกราฟิก)
ปริญญาโท
  :  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี
  :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(นฤมิตศิลป์)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
งานวิจัย
  :  การศึกษาและทดลองสีย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดด้วยวิธีการย้อมเย็นผ่านเทคนิคบาติก
คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย
ประธานกรรมการ
ดร.ชำนาญ ทองมาก ดร.ชยกฤต เพชรช่วย ดร.มงคล ยุพัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.ดร.เบญจมาศ เนติวรรักษา อ.ดร.วิทวัส สิงห์สังข์ อ.ดร.สุรพงษ์ ปัญญาทา
กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์
อ.ธีรวัฒน์ ชื่นอัศดงคต ผศ.ชัยธวัฒน์ บุญหยง
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการและเลขานุการ
นายอเนกชัย ราศรีกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 
ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ชัยธวัฒน์ บุญหยง ผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา ผศ.ดวงมณี ทองคำ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร แผนและวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา
รองคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
อ.ดร.เบญจมาศ เนติวรรักษา อ.ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร ผศ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.พงศธร จันทร์ตรี ผศ.ดร.ประพัน ลี้กุล ผศ.ดวงมณี ทองคำ
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
อ.ดร.นฤมล เลิศคำฟู อ.สามารถ จันทนา อ.ศันสนีย์ อาจนาฝาย
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
หัวหน้าสาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์
หัวหน้าสาขาวิชา
การออกแบบ
นายอเนกชัย ราศรีกุล
รักษาการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ที่ปรึกษาคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล ศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร
ที่ปรึกษาคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยิน จินาจิ้น นายสุรเดช วรรคาวิสันต์ นายอธิพงษ์ ครูสอนดี
ที่ปรึกษาคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี
นายนิคม อ่อนละมัย นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล ดร.วรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ
ที่ปรึกษาคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี ที่ปรึกษาคณบดี
 
ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่

นายอเนกชัย ราศรีกุล
นายมานพ วัยธรรม
นายประพฤทธิ์ ไชยฤกษ์
รักษาการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
วิศวกร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวจิตพิสุทธิ์ อิ่มในบุญ
นางสาวพัชรี ผลกิจ
นางสาวภัสสร บุญพิทักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 
นางอัญชลี เมืองสูญ
 
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 

เจ้าหน้าที่อนามัย

นางละมุน นิลปาน
นางสุวิลัย ทิพจินดา
นางสาววาสนา แซ่เตียว
เจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าหน้าที่อนามัย
 
นางสาวหนูกัย พื้นแสน
นางสาวรักกุล ชูสิทธิ์
 
เจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าหน้าที่อนามัย
 


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th