ขอรับรองปริญญาฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อขอรับรองปริญญาฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการรับรองปริญญาฯ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นำโดย 1.ผศ.ชายชาญ โพธิสาร ประธานอนุกรรมการ, 2.ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน อนุกรรมการ, 3.ผศ.ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล อนุกรรมการ และ 4.นายยุทธชัย สิริวนาสรรค์ เลขานุการ โดยมีผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาเข้าร่วม
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th