พิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (ครูช่าง)

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 36 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาและลงนามความร่วมมือ โดยมี รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู (ครูช่าง) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมีสถานศึกษา เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 20 สถานศึกษา ทั้งออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาส่งเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนานักศึกษาครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัยและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูและสถานศึกษาร่วมเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th