สำนักงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปี 2563

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ปี 2563 เพื่อรับฟังผลการดำเนินการมหาวิทยาลัยประชาชนในปี 2562 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการดำเนินโครงการ และรับฟังแนวทางในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนในปี 2563 ร่วมกิจกรรมระดมความคิดในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสำเร็จแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ของทีมนักศึกษาและกลุ่มองค์กรชุมชนที่ได้รับรางวัลจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เยี่ยมชมบูธผลิตผลจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและบูธจากโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

engineering.rbru18@gmail.com