กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (SIL 1) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2565


ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (SIL 1) สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ชั้นปีที่ 1 รุ่น 651 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th