ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอผ่อนผันเข้ารันราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2565


การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่มีความประสงค์ที่จะทำเรื่องผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เอกสารไฟล์แนบ
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th