Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561 - ประกาศแนวปฏิบัติที่ดี "เป็นผู้สร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ"     =     [PDF]
- แนวปฏิบัติที่ดี "เป็นผู้สร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ"     =     [PDF]
- ประกาศแนวปฏิบัติที่ดี "การเขียนผลงานวิจัยให้เป็นนักวิจัยดีเด่น"     =     [PDF]
- แนวปฏิบัติที่ดี "การเขียนผลงานวิจัยให้เป็นนักวิจัยดีเด่น"     =     [PDF]
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2560 - เรื่อง การสร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติตอบสนอง นโยบาย Thailadn 4.0     =     [PDF]
- เรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไร ให้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ     =     [PDF]
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2559 - เรื่อง เขียนข้อเสนออย่างไรได้ทุนวิจัย     =     [PDF]
- เรื่อง การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์     =     [PDF]
ประกาศแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2558 - ประกาศ แนวปฏิบัติที่ดี วิจัย     =     [PDF]
- ประกาศ แนวปฏิบัติที่ดี ผลิตบัณฑิต     =     [PDF]
Untitled Document
Untitled Document