Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
วิชาการสำหรับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
: คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา [ไฟล์ PDF]
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ [ไฟล์ PDF]
: คำสั่งแต่งตั้งการแต่งตั้งและการให้ได้รับเงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ ดร.สินาด โกศลานันท์ [ไฟล์ PDF]
: จำนวนนักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: จำนวนอาจารย์ [ไฟล์ PDF]
: รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) [ไฟล์ PDF]
: รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต [ไฟล์ PDF]
: รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [ไฟล์ PDF]
: รายงานสรุปการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์บัณฑิต [ไฟล์ PDF]

ประจำปีการศึกษา 2559
: คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา [ไฟล์ PDF]
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ [ไฟล์ PDF]
: จำนวนนักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: จำนวนอาจารย์ [ไฟล์ PDF]
: การแต่งตั้งและให้เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล [ไฟล์ PDF]
: การแต่งตั้งและให้เงินเดือนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ของ อาจารย์เดชา วงศ์แก้ว [ไฟล์ PDF]
: แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการทวนสอบระดับรายวิชา [ไฟล์ PDF]
: รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต [ไฟล์ PDF]
: รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [ไฟล์ PDF]
: รายงานสรุปการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์บัณฑิต [ไฟล์ PDF]
Untitled Document
Untitled Document