Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแยกตามปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
: แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ไฟล์ PDF]
: โครงการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่าสมุนไพรวิถีชอง [ไฟล์ PDF]

ประจำปีการศึกษา 2559
: แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ไฟล์ PDF]
: โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) [ไฟล์ PDF]
: โครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 [ไฟล์ PDF]
: โครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม [ไฟล์ PDF]

ประจำปีการศึกษา 2558
: แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ไฟล์ PDF]
: แผนปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม [ไฟล์ PDF]
: รายงานผลการปฏิบัติงานตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ไฟล์ PDF]
: โครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 [ไฟล์ PDF]
: โครงการประเพณีลอยกระทง [ไฟล์ PDF]
: โครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 [ไฟล์ PDF]
: โครงการบวงสรวงองค์พ่อพระวิษณุกรรม [ไฟล์ PDF]
: โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) [ไฟล์ PDF]
Untitled Document
Untitled Document