Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
วิศวกรรมโยธา
 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
  : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
ชื่อปริญญา
  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
  : Bachelor of Engineering(MechaCivil Engineering)
  : B.Eng. (Civil Engineering)
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 145 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา [ไฟล์pdf]
  : อธิบายรายวิชา [ไฟล์pdf]
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ไฟล์pdf]
  : วิธีค้นหา [ไฟล์pdf]
แผนการเรียน
  : แผนการเรียนรุ่น 38 [ไฟล์pdf]
  : แผนการเรียนรุ่น 39 [ไฟล์pdf]
  : แผนการเรียนรุ่น 531 [ไฟล์pdf]  
  : ระเบียบคกก.ว่าด้วยวิชาพื้นฐาน และวิชาเฉพาะ พ.ศ.2551 [ไฟล์pdf]
     
Untitled Document