Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ
 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ
  : Bachelor of Engineering Program in Telecommunication and Information Engineering
ชื่อปริญญา
  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ)
  : วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ)
  : Bachelor of Engineering(Telecommunication and Information Engineering)
  : B.Eng. (Telecommunication and Information Engineering)
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 140 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา [ไฟล์pdf]
  : อธิบายรายวิชา [ไฟล์pdf]
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ไฟล์pdf]
  : วิธีค้นหา [ไฟล์pdf]  
     
Untitled Document