Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
วิศวกรรมโลจิสติกส์
 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโลจิสติกส์
  : Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering
ชื่อปริญญา
  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โลจิสติกส์)
  : วศ.บ. (โลจิสติกส์)
  : Bachelor of Engineering(Logistics Engineering)
  : B.Eng. (Logistics Engineering)
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 143 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา [ไฟล์pdf]
  : อธิบายรายวิชา [ไฟล์pdf]
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ไฟล์pdf]
  : วิธีค้นหา [ไฟล์pdf]  
     
Untitled Document