Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  : Master of Science Program in Industrial Technology
ชื่อปริญญา
  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  : วท.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  : Master of Science(Industrial Technology)
  : M.Sc. (Industrial Technology)
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 2 ปี จำนวน 36 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา [ไฟล์pdf]
  : อธิบายรายวิชา [ไฟล์pdf]
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ไฟล์pdf]
  : วิธีค้นหา [ไฟล์pdf]  
     
Untitled Document