Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  : Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering
ชื่อปริญญา
  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
  : วศ.บ. (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
  : Bachelor of Engineering(Mechatronics Engineering)
  : B.Eng. (Mechatronics Engineering)
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 136 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา [ไฟล์pdf]
  : อธิบายรายวิชา [ไฟล์pdf]
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ไฟล์pdf]
  : วิธีค้นหา [ไฟล์pdf]
   
Untitled Document