ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(บุคคลภายนอก) [ไฟล์pdf]
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม(บุคคลภายใน) [ไฟล์pdf]
ห้องประชุมเพชรอุตสาหกรรม
ความจุ(คน) : 100 คน
ราคา : เต็มวัน 3,500 บาท ครึ่งวัน 1,750 บาท
อุปกรณ์ภายในห้อง : 1.โปรเจ็คเตอร์, 2.ชุดเครื่องขยายเสียง, 3.เครื่องฉายทึบแสง
ห้องประชุมเฟืองทอง
ความจุ(คน) : 70 คน
ราคา : เต็มวัน 3,000 บาท ครึ่งวัน 1,500 บาท
อุปกรณ์ภายในห้อง : 1.โปรเจ็คเตอร์, 2.ชุดเครื่องขยายเสียง, 3.เครื่องฉายทึบแสง
ห้องประชุมพวงโกเมน
ความจุ(คน) : 20 คน
ราคา : เต็มวัน 2,200 บาท ครึ่งวัน 1,100 บาท
อุปกรณ์ภายในห้อง : 1.โปรเจ็คเตอร์, 2.ชุดเครื่องขยายเสียง, 3.เครื่องฉายทึบแสง