- โครงการบริการวิชาการการจัดการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของชุมชน -
  -  ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ชุมชนบ้านไทรนอง ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบริการวิชาการการจัดการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อซ่่อมแซมฝายชะลอน้ำและให้ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 
วันที่ประกาศข่าว 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561