- ประชุมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี -
  -  ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น M อาคาร 38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ เข้าร่วมประชุมร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน เป็นความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 
วันที่ประกาศข่าว 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561