- โครงการประกันคุณภาพ(QA)สัญจร -
  -  ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น M อาคาร 38 อ.นคร เผือกนำผล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานโครงการประกันคุณภาพ(QA)สัญจร เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหาแนวทางแก้ไขให้กับงานประกันคุณภาพระดับคณะและระดับสาขาวิชา
 
วันที่ประกาศข่าว 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561