- โครงการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ -
  -  ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ตันแลนด์ จ.พระนครศรีอยุธยา คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านการขน-ส่ง และคลังสินค้า จากสถานประกอบการจริง
 
 
วันที่ประกาศข่าว 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561