- KMเรื่องการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้มีทักษะ ความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ -
  -  ในวันที่ 20–21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูมชั้น 7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้เรื่องการเสริมสร้างพัฒนาบุคลากร นักศึกษาให้มีทักษะ ความสามารถในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาบัณฑิตและงานวิจัย โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ
 
 
 
วันที่ประกาศข่าว 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561