- ต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1/2661 -
  -  ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 1/2661 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่ายชมพู-เขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาชั้นปี 2, 3 เข้าร่วม
 
 
วันที่ประกาศข่าว 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561