Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์
ประธานกรรมการ
     
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     
กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์
   
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจิตพิสุทธิ์ อิ่มในบุญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
Untitled Document