Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.โอภาศ อินทรวงษ์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มพาล ดร.ทรงธรรม ไชยพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.ดร.เบญจมาศ เนติวรรักษา อ.ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร อ.ปรมินทร์ วงษ์เจริญ
กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหาร กรรมการผู้แทนคณาจารย์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์
อ.กานต์ นัครวรายุทธ ผศ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจิตพิสุทธิ์ อิ่มในบุญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
Untitled Document