Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
คณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     
  รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ   ผศ.เดชา วงศ์แก้ว  
  ที่ปรึกษาคณบดี   ที่ปรึกษาคณบดี  
ผศ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล ผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา อ.กฤติยา เกิดผล
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
และวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และวิจัย
     
  อ.ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร   อ.ปรมินทร์ วงษ์เจริญ  
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ  
อ.ดร.เบญจมาศ เนติวรรักษา ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย ผศ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
เมคคาทรอนิกส์
อ.อลงกต ไชยอุปละ อ.ดร.ประพัน ลี้กุล อ.ดวงมณี ทองคำ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและสารสนเทศ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
นางสาวจิตพิสุทธิ์ อิ่มในบุญ
รักษาการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Untitled Document