Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อ.ดร.ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รศ.พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ
อ.กานต์ นัครวรายุทธ
อ.สรวัสส์ บุญหยง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
อ.ดร.อนุรักษ์ รอดบำรุง
อ.ดร.เบญจมาศ เนติวรรักษา
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
อ.กฤษณะ จันทสิทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์
ผศ.ปัญญา วงศ์ต่าย
อ.สำราญ ชำโสม
อ.ศศินภา บุญพิทักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์
 
อ.กฤติยา เกิดผล
อ.ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ผศ.กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อ.อาทิตย์ คำต่าย
อ.คิดชาย อุณหศิริกุล
อ.คมสัน มุ่ยสี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 
 
อ.ไชยวัฒน์ จวงทอง
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
อ.อลงกต ไชยอุปละ
หัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
ผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์
ผศ.เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา
อ.ชาตรี งามเสงี่ยม
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
 
อ.พงศธร จันทร์ตรี
อ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ
อ.ดร.ประพัน ลี้กุล
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและสารสนเทศ
อ.กฤติยาภรณ์ คุณสุข
ผศ.พรพิมล ฉายแสง
อ.อดิเทพ ชัยสังข์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและสารสนเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและสารสนเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและสารสนเทศ
 
 
อ.ปรมินทร์ วงษ์เจริญ
 
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคมและสารสนเทศ
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
อ.ดวงมณี ทองคำ
หัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
ผศ.เดชา วงศ์แก้ว
ผศ.วยากร อุดมโภชน์
อ.กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
 
อ.โพธิ์ทอง ประณีตพลกรัง
อ.ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เจ้าหน้าที่
นางสาวจิตพิสุทธิ์ อิ่มในบุญ
นายมานพ วัยธรรม
นายประพฤทธิ์ ไชยฤกษ์
รักษาการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นางสาวพัชรี ผลกิจ
นางสาวภัสสร บุญพิทักษ์
นายพัฒไชย นิโรจน์
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นายไชยพัฒน์ ทวีทรัพย์พิทักษ์
นายอเนกชัย ราศรีกุล
นางอัญชลี เมืองสูญ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่อนามัย
นางละมุน นิลปาน
นางสุวิลัย ทิพจินดา
นางสาววาสนา แซ่เตียว
เจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าหน้าที่อนามัย
นางสาวจุฑามาศ แคนสี
นางสมจิตร สุวรรณา
นางสาวหนูกัย พื้นแสน
เจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าหน้าที่อนามัย
เจ้าหน้าที่อนามัย
Untitled Document