Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
โครงการคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
: โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 [ไฟล์ PDF]
: โครงการระดมความคิดและทบทวนการบริหารจัดการที่ดีด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ [ไฟล์ PDF]
: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติฯ [ไฟล์ PDF]
Untitled Document
Untitled Document