Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการบริการวิชาการ - เรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์ ปีที่ 1(2556) และ ปีที่ 2(2557)     =     [PDF]
บริการวิชาการแยกตามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
: แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ไฟล์ PDF]
: แผนการใช้ประโยชน์ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ไฟล์ PDF]
: การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 8 (จัดหารายได้) [ไฟล์ PDF]
: การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 9 (จัดหารายได้) [ไฟล์ PDF]
: การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 10 (จัดหารายได้) [ไฟล์ PDF]
: อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ตรวจหาวัตถุโลหะใต้พื้นดิน ด้วยระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟ ครั้งที่ 2 [ไฟล์ PDF]
: อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ตรวจหาวัตถุโลหะใต้พื้นดิน ด้วยระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟ ครั้งที่ 3 [ไฟล์ PDF]
: Green Logistics และ Green Supply Chain(การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ) [ไฟล์ PDF]
: การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม [ไฟล์ PDF]
: อบรมการจัดการพัฒนาศักยภาพชีวิตของชุมชน [ไฟล์ PDF]
: อบรม ไบโอแก๊ส [ไฟล์ PDF]

ประจำปีงบประมาณ 2559
: การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (จัดหารายได้) [ไฟล์ PDF]
: อบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ตรวจหาวัตถุโลหะใต้พื้นดิน ด้วยระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟ [ไฟล์ PDF]
: Green Logistics และ Green Supply Chain(การพัฒนาเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไฮบริดแบบอัตโนมัติ) [ไฟล์ PDF]
: อบรม "ไฟฟ้าเราสร้างได้" [ไฟล์ PDF]
: อบรมเชิงปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ [ไฟล์ PDF]
: อบรมพลังงานทางเลือกกับอุตสาหกรรมเกษตรในยุค 4.0 [ไฟล์ PDF]
: อบรมการจัดการพัฒนาศักยภาพระบบน้ำประปาหมู่บ้าน [ไฟล์ PDF]
: โครงการอบรมการใช้งานคอนกรีตให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ(จัดหารายได้) [ไฟล์ PDF]

ประจำปีงบประมาณ 2558
: แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม [ไฟล์ PDF]
: แผนการใช้ประโยชน์ด้านการให้บริการแก่สังคม [ไฟล์ PDF]
: รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริการวิชาการแก่สังคม/ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม [ไฟล์ PDF]
: Green Logistics และ Green Supply Chain(การพัฒนาจักรยานปั่นน้ำพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าฯ) [ไฟล์ PDF]
: อบรม ISO 9000:2015 [ไฟล์ PDF]
: การเขียนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ครั้งที่ 1 [ไฟล์ PDF]
: การจัดการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพทางการตลาด [ไฟล์ PDF]
: การเขียนแอพพลิเคชั่นเบื้องต้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ครั้งที่ 2 [ไฟล์ PDF]
: การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางและการออกแบบฯ [ไฟล์ PDF]
: การอบรมเทคโนโลยีการอบแห้งโดยพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน [ไฟล์ PDF]
: การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ปีที่ 2 [ไฟล์ PDF]
Untitled Document
Untitled Document