Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [-ปรัชญา-]
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อความอยู่ดีของชุมชน
[-วิสัยทัศน์-]
มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน สู่สากลด้วยเทคโนโลยี
[-พันธกิจ-]
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยี ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีไปสู่ ชุมชนท้องถิ่น
4. สืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ
5. สืบสานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
[-วัตถุประสงค์-]
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายให้ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
3. เพื่อให้การบริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4. เพื่อสืบสานและพัฒนาเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ
5. เพื่อสืบสานและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนกลยุทธ์ 5 ปี 60 - 64 [ไฟล์pdf]
แผนปฏิบัติราชการ Action Plan [ไฟล์pdf]
แผนบริหารความเสี่ยง [ไฟล์pdf]
แผนการจัดการความรู้ KM [ไฟล์pdf]
แผนกลยุทธ์การเงิน [ไฟล์pdf]

ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนกลยุทธ์ 5 ปี 57 - 61 [ไฟล์pdf]
แผนปฏิบัติราชการ Action Plan [ไฟล์pdf]
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ [ไฟล์pdf]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง [ไฟล์pdf]
แผนการจัดการความรู้ KM [ไฟล์pdf]
แผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะฯ [ไฟล์pdf]
แผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ [ไฟล์pdf]
แผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [ไฟล์pdf]
แผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร [ไฟล์pdf]
แผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [ไฟล์pdf]
แผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต [ไฟล์pdf]

ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนกลยุทธ์ [ไฟล์pdf]
แผนปฏิบัติราชการ Action Plan [ไฟล์pdf]
แผนบริหารความเสี่ยง [ไฟล์pdf]
Untitled Document