Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
กิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
: แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม) [ไฟล์ PDF]
: โครงการประชุมเชียร์และสืบสานประเพณีวิ่งโป่งลาน [ไฟล์ PDF]
: โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (ทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) [ไฟล์ PDF]
: รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: โครงการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและกรณีศึกษาการกระทำความผิดจรรยาบรรณ [ไฟล์ PDF]
: โครงการเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 [ไฟล์ PDF]
: โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (จัดซุ้มแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่) [ไฟล์ PDF]
: โครงการกีฬาภายในวังสวนบ้านแก้วเกมส์ ครั้งที่ 44 [ไฟล์ PDF]
: โครงการประกวดดาว-เดือน "RBRU FRESHY STAR CONTEST 2017" [ไฟล์ PDF]
: โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 [ไฟล์ PDF]
: แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: รายงานผลการปฏิบัติงานตามความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]

ประจำปีการศึกษา 2559
: แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) [ไฟล์ PDF]
: โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (จัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่) [ไฟล์ PDF]
: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: โครงการประชุมเชียร์และวิ่งโป่งลาน [ไฟล์ PDF]
: โครงการกีฬาภายในวังสวนบ้านแก้วเกมส์ [ไฟล์ PDF]
: โครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม [ไฟล์ PDF]
: โครงการถอดไท้ใส่ช็อป [ไฟล์ PDF]
: โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [ไฟล์ PDF]
: โครงการอบรมด้านวิศวกรรมความปลอดภัย [ไฟล์ PDF]
: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 [ไฟล์ PDF]
: โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษา [ไฟล์ PDF]

ประจำปีการศึกษา 2558
: แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]

ประจำปีการศึกษา 2557
: แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
Untitled Document
Untitled Document