Untitled Document
   
Untitled Document
Untitled Document
กิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
: แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]

ประจำปีการศึกษา 2558
: แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: แผนปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]

ประจำปีการศึกษา 2559
: แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) [ไฟล์ PDF]
: โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (จัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่) [ไฟล์ PDF]
: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา [ไฟล์ PDF]
: โครงการประชุมเชียร์และวิ่งโป่งลาน [ไฟล์ PDF]
: โครงการกีฬาภายในวังสวนบ้านแก้วเกมส์ [ไฟล์ PDF]
: โครงการบวงสรวงพระวิษณุกรรม [ไฟล์ PDF]
: โครงการถอดไท้ใส่ช็อป [ไฟล์ PDF]
: โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [ไฟล์ PDF]
: โครงการอบรมด้านวิศวกรรมความปลอดภัย [ไฟล์ PDF]
: โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 [ไฟล์ PDF]
: โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษา [ไฟล์ PDF]
Untitled Document
Untitled Document