หน่วยงานที่สนับสนุนตามแนวพระราชดำริ
 
สำนักราชเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน ก.ป.ร)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน