หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า

 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
 
ชื่อปริญญา
  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  : Bachelor of Engineering(Electrical Engineering)
  : B.Eng. (Electrical Engineering)
 
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 138 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา / อธิบายรายวิชา [ Link ]
 
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ ไฟล์PDF ]
  : วิธีค้นหา [ ไฟล์PDF ]
 
แนะนำหลักสูตร
  : เอกสาร [ ไฟล์PDF ]
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  : 1. แผนการเรียน 4 ปี รับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
: 2. แผนการเรียนเทียบโอน 3 ปี รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
 
ทุนเรียนดี
  : ประกาศ เรื่องการให้ทุนเรียนดี ปีการศึกษา 2563 [ ไฟล์PDF ]
 


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th