แนวปฏิบัติที่ดี
  : เทคนิคการเขียนขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ แบบการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ด้านวิจัย/ผลงานวิชาการ) [ ไฟล์ PDF ]
  : เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ด้านการผลิตบัณฑิต) [ ไฟล์ PDF ]
KM
  KM วิจัย
  : การกรอกข้อมูลวิจัยลง Thaijo [ ไฟล์ PDF ]
  KM วิชาการ
  : การใช้ template สำหรับสอนนักศึกษาเพื่อเขียนเล่มโครงงาน [ ไฟล์ WORD ]
  : การใช้ template สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการสอน [ ไฟล์ WORD ]
แนวปฏิบัติที่ดี คู่มือ
  : คู่มือในการจัดทำเล่มปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย การกรอกข้อมูลวิจัยลง Thaijo การตรวจสอบข้อมูลวารสาร [ ไฟล์ PDF ]
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2562
  : โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความสามารถในการเขียนหัวข้อวิจัยที่สามารถทำวิจัยได้หลายศาสตร์และใช้นวัตกรรมใหม่ในการเรียนการสอน [ ไฟล์ PDF ]
  : แนวปฏิบัติที่ดี "การใช้เทคโนโลยี Google classroom ในการเรียนการสอน" [ ไฟล์ PDF ]
  : แนวปฏิบัติที่ดี "การเตรียมทำวิจัยและเขียนผลงานวิจัยโดยใช้รูปแบบงานวิจัยแบบหลายศาสตร์เพื่อเตรียมขอผลงานในระดับ ผศ.-รศ." [ ไฟล์ PDF ]
Video KM
  KM วิจัย
  : การเตรียมทำวิจัยและเขียนผลงานวิจัยโดยใช้รูปแบบงานวิจัยแบบหลายศาสตร์เพื่อเตรียมขอผลงานในระดับ ผศ.-รศ. [ Link Video ]
  KM วิชาการ
  : Google Form Create [ Link Video ]
  : การส่งแบบทดสอบให้นักศึกษา [ Link Video ]
  : การตรวจงานบน Google Class Room [ Link Video ]
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561
  : ประกาศแนวปฏิบัติที่ดี "เป็นผู้สร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ" [ ไฟล์ PDF ]
  : แนวปฏิบัติที่ดี "เป็นผู้สร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ" [ ไฟล์ PDF ]
  : ประกาศแนวปฏิบัติที่ดี "การเขียนผลงานวิจัยให้เป็นนักวิจัยดีเด่น" [ ไฟล์ PDF ]
  : แนวปฏิบัติที่ดี "การเขียนผลงานวิจัยให้เป็นนักวิจัยดีเด่น" [ ไฟล์ PDF ]
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2560
  : เรื่อง การสร้างบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติตอบสนอง นโยบาย Thailadn 4.0 [ ไฟล์ PDF ]
  : เรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไร ให้ได้รับการตีพิมพ์ [ ไฟล์ PDF ]
แนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2559
  : เรื่อง เขียนข้อเสนออย่างไรได้ทุนวิจัย [ ไฟล์ PDF ]
  : เรื่อง การพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ [ ไฟล์ PDF ]
ประกาศแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2558
  : ประกาศ แนวปฏิบัติที่ดี วิจัย [ ไฟล์ PDF ]
  : ประกาศ แนวปฏิบัติที่ดี ผลิตบัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th