สหกิจศึกษา


  ขั้นตอนและหลักเกณฑ์
  : หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา [ไฟล์pdf]
  : ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา [ไฟล์pdf], [ไฟล์jpg]
  แบบฟอร์ม สก. สหกิจศึกษา / ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / แบบฟอร์มการทำวิจัยสหกิจศึกษา
  : แบบฟอร์มขออนุมัติฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ใบสมัครงานสหกิจศึกษา(สก.1) [ ไฟล์ PDF ]
  : ขอแจ้งผลการเลือกสถานประกอบการ(สก.2) [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา(สก.3) [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(สก.4) [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา(สก.5) [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(สก.6) [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(สก.7) [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา(สก.8) [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา(สก.9) [ ไฟล์ PDF ]
  : แบบฟอร์มการทำเล่มวิจัยสหกิจศึกษา [ไฟล์ Doc]
  : รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา [ไฟล์ Doc]
  แนวปฏิบัติที่ดี
  : แนวปฏิบัติการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  รายชื่อโรงงาน ผู้ประกอบการ
  : จันทบุรี ปี 2565 [ ไฟล์ PDF ]

ข้อมูลรับสมัครงาน


ปีการศึกษา 2564
  : THAIYANGYON  [ Link ]
  : บริษัท ออโต้ เอ็กซ์ จำกัด (Auto X) [ Link ]
ปีการศึกษา 2563
  : สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี [ ไฟล์ PDF ]
  : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี [ ไฟล์ PDF ]
  : บริษัท ไบโอแลป จำกัด [ ไฟล์ JPG ]
ปีการศึกษา 2562
  : บริษัท ที.เค.เค จันทบุรี ฟู้ดส์ จำกัด [ ไฟล์ PDF ]
  : บริษัท ซีเฟรสอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) [ ไฟล์ PDF ]
  : GC Maintenance and Engineering Company Limited [ ไฟล์ JPG ]
ปีการศึกษา 2561
  : บริษัท ที.เค.เค จันทบุรี ฟู้ดส์ จำกัด [ ไฟล์ PDF ]
  : บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด [ ไฟล์ JPG ]
  : บริษัท โกรเวลแมนู แฟคเจอริ่ง จำกัด [ ไฟล์ JPG ]
  : บริษัท วิน พร็อพเพอตี้ จำกัด [ ไฟล์ JPG ]
Website หางาน


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th