หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ

 
  ชื่อหลักสูตร
  : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
  : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Design
 
ชื่อปริญญา
  : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบ)
  : ศป.บ. (การออกแบบ)
  : Bachelor of Fine and Applied Arts (Design)
  : B.F.A. (Industrial Technology)
 
ชื่อแขนง
  : ออกแบบกราฟิก (Graphic Design)
  : ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย (Jewelry and Costume design)
 
เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 130 หน่วยกิต
  : แผนการศึกษา / อธิบายรายวิชา แขนงออกแบบกราฟิก [ Link ]
  : แผนการศึกษา / อธิบายรายวิชา แขนงออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย [ Link ]
  : เล่มหลักสูตร [ Link ]
 
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ. และ กพ.
  : เอกสาร [ ไฟล์PDF ]
  : วิธีค้นหา [ ไฟล์PDF ]
 


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th