ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
Channal โบชัวส์คณะ

ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

  ประจำปี 2564
ชื่อเรื่อง
File
 : สรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
 : ใบรับรองการนำผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์

  ประจำปี 2563
ชื่อเรื่อง
File
 : สรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
 : ใบรับรองการนำผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์

  ประจำปี 2562
ชื่อเรื่อง
File
 : การศึกษาโอกาสและความเสี่ยงของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากนโยบาย
 : กังหันลมแกนตั้งความเร็วลมต่ำสำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำประปาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านเกาะจิก
 : กระถางควบคุมความชื้นอัตโนมัติสำหรับบอนไซ
 : ระบบเซ็นเซอร์ไมโครเวฟเพื่อควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
 : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า
 : ระบบคัดแยกสิทธิ์การรักษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจากกลุ่มผู้ป่วยที่มิใช่คนไทยของโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดตราด
 : ระบบก๊าซชีวภาพจากสิ่งปฏิกูลมนุษย์
 : การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลในไฟเบอร์กลาสผสมน้ำยางพาราและเส้นใยธรรมชาติ
 : แอพพลิเคชันแอนดรอยด์สำหรับการช่วยคำนวณแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น

  ประจำปี 2561
ชื่อเรื่อง
File
 : โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเองพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
 : การพัฒนาสายอากาศย่านความถี่กว้างเพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางก้อนถ้วย
 : เครื่องอบแห้งพ่นฝอยสำหรับอบแห้งผลิตภัณฑ์ระกำผง
 : แบบจำลองเส้นทางการเดินรถขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 : แนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุกกภัย
 : ระบบตรวจสอบคุณภาพนมด้วยไมโครเวฟเซ็นเซอร์
 : การพัฒนาอิฐดินดิบโดยใช้ยางพาราเป็นสารผสมเพิ่ม
 : เทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
 : หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา
 : การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมสำหรับรถนั่งผู้พิการชนิดมือบังคับการเคลื่อนที่
 : โครงการวิจัยเรื่อง อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์เพื่อชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 : การศึกษาแนวทางในการออกแบบฐานรากที่ตั้งอยู่บนดินลูกรังในจังหวัดจันทบุรี

  วิจัยปีงบประมาณ 2559
ชื่อเรื่อง
File
 : A Ring Antenna for Dual-Sense Circular Polarization
 : การประเมินระดับความต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารในจังหวัดจันทบุรี
 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมหนามแดง
 : การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนด้วยรังสีอินฟาเรด
 : เครื่องให้อาหารปลาแบบกึ่งอัตโนมัติโดยมีระบบแจ้งเตือน SMS
 : การศึกษาประสิทธิภาพของกังหันลมด้วยหลักการของล้อ Bhaskara
 : การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อสังคมคาร์บอนต่ำ
 : Modified UTD-based UHF RFID tag antenna with two-pronged fork slot for coated metallic cylindrical surface
 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความหวานของสารละลายและสัมประสิทธิ์การส่งผ่านด้วยคลื่นไมโครเวฟ
 : การพัฒนาจักรยานปั่นน้ำพร้อมผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเองเพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม
 : การศึกษาและหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้มังคุดในเขตจันทบุรี

  วิจัยปีงบประมาณ 2558
ข้อมูลขอทุนวิจัย
ทุนวิจัย
File
 : ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
 : ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (เพิ่มเติม) มุ่งเป้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 : ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัณมณีศาสตร์
 : ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
 : ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
 : ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

วิจัยตีพิมพ์
ชื่อเรื่อง
File
 : การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดตราด
 : การพัฒนาเครื่องสีข้าวและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวสารของสมาชิกกลุ่มชาวนา ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 : การบริหารจัดการโรงสีชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าว ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 : การพัฒนาจักรยานไฟฟ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่อชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 : กรณีศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธีแผ่นระบายน้ำแนวดิ่งร่วมกับน้ำหนักกดทับ บริเวณถนนในสนามบินสุวรรณภูมิ
 : การเปรียบเทียบสภาพการไหลโดยแบบจำลอง MIKE11 กับแบบจำลอง ISIS ในลุ่มน้ำท่าจีน
 : การพัฒนาอิฐดินดิบที่ทำจากดินลมหอบ
 : Circularly Polarized UHF-RFID Multi-loop Tag Antenna using Truncated Corner Techniques
 : การพัฒนาเพิ่มผลผลิตข้าวเกรียบหอยนางรมดิบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
 : การศึกษาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 : การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 : The Quantity of TEC over Chiang-Mai near the Epicenter of Strong Earthquake in Northern Thailand
 : Microwave Sensor for Defected Fruit Classification
 : UHF-RFID Tag Antenna using T-Matching and Double-Ended Rectangular Loop Techniques for Wristband Applications
 : Low Profile Metallic Tag Antenna for UHF-RFID system
 : เปรียบเทียบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับจำแนกปรากฏการณ์แอลนิโญ และลานีญา กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี
 : ผลกระทบจกาปรากฏการณ์แอล นิโญ และลานีญา ต่อมังคุดในจันทบุรี
 : การศึกษาคุณสมบัติของสายอากาศโมโนโพลบนแผ่นวงวรพิมพ์ย่านความถี่คู่ 915 MHz และ 2.4 GHz
 : การพัฒนาแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
 : ระบบควบคุมสารละลายธาตุอาหารสำหรับระบบไฮโดรโพนิคส์ กรณีศึกษา Nutrient Film Technique : NFT
 : การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีแอลอีดีเพื่อชุมชนคาร์บอนต่ำ (ขั้นออกแบบ)
 : การศึกษาพลังงาานจากสิ่งปฏิกูลมนุษย์และมูลวัว : กรณีศึกษา The Student Energy of human swage ane cattle dung : a case stud
 : UHF-RFID Tag Antenna using T-Matching and Double-Ended Rectangular Loop Techniques for Wristband Applications
 : Low Profile Metallic Tag Antenna for UHF-RFID systemสำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th