นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2564
  : นโยบายประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]
  : ค่าเป้าหมาย [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2563
  : นโยบายประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]
  : ค่าเป้าหมาย [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2562
  : นโยบายประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]
  : ค่าเป้าหมาย [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2561
  : นโยบายประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]
  : ค่าเป้าหมาย [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2560
  : นโยบายประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]
  : ค่าเป้าหมาย [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2559
  : นโยบายประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]
  : ค่าเป้าหมาย [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2558
  : นโยบายประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]
  : ค่าเป้าหมาย [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2557
  : นโยบายประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]
  : ค่าเป้าหมาย [ ไฟล์ PDF ]
คู่ประกันคุณภาพการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2564
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2563
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2562
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2561
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2560
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2559
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2558
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2557
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ [ไฟล PDF]
  : คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. [ ไฟล์ PDF ]
คำสั่งแต่งตั้ง
  ประจำปีการศึกษา 2564
  : คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบอาจารย์ตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร แต่ละสาขา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2563
  : คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบอาจารย์ตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร แต่ละสาขา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2562
  : คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบอาจารย์ตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร แต่ละสาขา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2561
  : คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : คณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบอาจารย์ตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร แต่ละสาขา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2560
  : คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบอาจารย์ตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร แต่ละสาขา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2558
  : คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพของคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานประกันคุณภาพของคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : คณะกรรมการผู้รับผิดชอบสาขาวิชาตามพันธกิจของคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2557
  : คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [ ไฟล์ PDF ]
  : ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) [ ไฟล์ PDF ]
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2563
  : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2562
  : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2561
  : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2560
  : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2559
  : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2558
  : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2557
  : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2556
  : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2555
  : รายงานผลการประเมินประกันคุณภาพ [ ไฟล์ PDF ]
แผนประกันคุณภาพการศึกษา
  ประจำปีการศึกษา 2564
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับคณะและระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะและระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]
  : การติดตามการประเมินคถณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสาขา ครั้งที่ 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : การติดตามการประเมินคถณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสาขา ครั้งที่ 2 [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2563
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับคณะและระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะและระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]
  : การติดตามการประเมินคถณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสาขา ครั้งที่ 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : การติดตามการประเมินคถณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสาขา ครั้งที่ 2 [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2562
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับคณะและระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะและระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]
  : การติดตามการประเมินคถณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสาขา ครั้งที่ 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : การติดตามการประเมินคถณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสาขา ครั้งที่ 2 [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2561
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับคณะและระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะและระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]
  : การติดตามการประเมินคถณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสาขา ครั้งที่ 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : การติดตามการประเมินคถณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสาขา ครั้งที่ 2 [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2560
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับคณะและระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]
  : ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะและระดับสาขา [ ไฟล์ PDF ]
  : การติดตามการประเมินคถณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสาขา ครั้งที่ 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : การติดตามการประเมินคถณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับสาขา ครั้งที่ 2 [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2559
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) [ ไฟล์ PDF ]
  : ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แนวทางดำเนินการของคณะ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2558
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [ ไฟล์ PDF ]
  : แผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan ระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) [ ไฟล์ PDF ]
  : ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : แนวทางดำเนินการของสาขาวิชา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2557
  : แผนแผนพัฒนาคุณภาพ Improment plan [ ไฟล์ PDF ]
  : ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
ระบบเกี่ยวกับประกันคุณภาพ
  ประจำปีการศึกษา 2564
  : คู่มือระบบและกลไกลประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2563
  : คู่มือระบบและกลไกลประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2562
  : คู่มือระบบและกลไกลประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2561
  : คู่มือระบบและกลไกลประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2560
  : คู่มือระบบและกลไกลประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2559
  : คู่มือระบบและกลไกลประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2558
  : คู่มือระบบและกลไกลประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ [ ไฟล์ PDF ]  /  [ไฟล์ DOC]
แบบฟอร์มต่างๆ
  ประจำปีการศึกษา 2564
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ [ไฟล์ PDF]
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร [ไฟล์ PDF]
  : ตารางคำนวนคะแนน [ไฟล์ Excel]

  ประจำปีการศึกษา 2563
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ [ไฟล์ PDF]
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร [ไฟล์ PDF]
  : ตารางคำนวนคะแนน [ไฟล์ Excel]

  ประจำปีการศึกษา 2562
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ [ไฟล์ WORD]
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร [ไฟล์ WORD]
  : ตารางคำนวนคะแนน [ไฟล์ Excel]

  ประจำปีการศึกษา 2561
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ [ไฟล์ WORD]
  : ตารางคำนวนคะแนน [ไฟล์ Excel]

  ประจำปีการศึกษา 2560
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางคำนวนคะแนน [ไฟล์ Excel]

  ประจำปีการศึกษา 2559
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ [ไฟล์ Word]
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร [ไฟล์ Word]
  : แบบฟอร์มรายงาน มคอ.7 [ไฟล์ Word]
  : แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับคณะ [ไฟล์ Word]
  : แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหลักสูตร [ไฟล์ Word]
  : แบบฟอร์มติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร [ไฟล์ Excel]
  : แบบฟอร์มค่าเป้าหมายการดำเนินงานประกันคุณภาพ [ไฟล์ Word]
  : ตารางคำนวนคะแนน [ไฟล์ Excel]

  ประจำปีการศึกษา 2558
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับคณะ [ไฟล์ Word]
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร [ไฟล์ Word]
  : แบบฟอร์มรายงาน มคอ.7 [ไฟล์ Word]
  : ตารางคำนวนคะแนน [ไฟล์ Excel]

  ประจำปีการศึกษา 2557
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร [ไฟล์ Word]
  : แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองระดับคณะ [ไฟล์ Word]
  : แบบฟอร์มรายงาน มคอ.7 [ไฟล์ Word]
  : แบบฟอร์มหน้าปกรายงาน มคอ.7 [ไฟล์ Word]
  : ตารางคำนวนคะแนนหลักสูตร [ไฟล์ Excel]
  : ตารางคำนวนคะแนน [ไฟล์ Excel]
ประชาสัมพันธ์ด้านงานประกันคุณภาพ
  ประจำปีการศึกษา 2564
  : กำหนดตารางตรวจและรายชื่อผู้ประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]
  : ปฏิทินการปฏิบัติานการประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2563
  : กำหนดตารางตรวจและรายชื่อผู้ประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]
  : ปฏิทินการปฏิบัติานการประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2562
  : กำหนดตารางตรวจและรายชื่อผู้ประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]
  : ปฏิทินการปฏิบัติานการประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2561
  : กำหนดตารางตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]
  : ปฏิทินการปฏิบัติานการประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2560
  : ตารางตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย [ ไฟล์ PDF ]
  : กำหนดตารางตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]
  : ปฏิทินการปฏิบัติานการประกันคุณภาพการศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2559
  : ตารางตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย [ ไฟล์ PDF ]
  : กำหนดตารางตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2558
  : ตารางตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย [ ไฟล์ PDF ]
  : กำหนดตารางตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตร [ ไฟล์ PDF ]
ข้อมูลและหลักฐานต่างๆ
  ประจำปีการศึกษา 2564
  : สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา
      - คณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนอาจารย์ [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางสรุปคะแนนผลการตรวจประเมินประกัน ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2563 [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2563
  : สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา
      - คณะ [ ไฟล์ PDF ]
      - วิศวกรรมโลจิสติกส์ [ ไฟล์ PDF ]
      - วิศวกรรมโยธา [ ไฟล์ PDF ]
      - วิศวกรรมเครื่องกล [ ไฟล์ PDF ]
      - วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ [ ไฟล์ PDF ]
      - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) [ ไฟล์ PDF ]
      - เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน [ ไฟล์ PDF ]
      - อัญมณีศาสตร์ [ ไฟล์ PDF ]
      - ออกแบบผลิตภัณฑ์ [ ไฟล์ PDF ]
      - การออกแบบ [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนอาจารย์ [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : ตารางสรุปคะแนนผลการตรวจประเมินประกัน ระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2563 [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2562
  : รายงานสรุปการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์บัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]
  : สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา
      - วิศวกรรมโลจิสติกส์ [ ไฟล์ PDF ]
      - วิศวกรรมโยธา [ ไฟล์ PDF ]
      - วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ [ ไฟล์ PDF ]
      - วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ [ ไฟล์ PDF ]
      - เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนอาจารย์ [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2561
  : รายงานสรุปการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์บัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]
  : สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนอาจารย์ [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2560
  : รายงานการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานสรุปการศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาและอัตลักษณ์บัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]
  : สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนอาจารย์ [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2559
  : โครงการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและกรณีศึกษาการกระทำความผิดจรรยาบรรณ [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการอบรมการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ของคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ของคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานสรุปคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อัตลักษณ์บัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]
  : สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนอาจารย์ [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2558
  : โครงการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและกรณีศึกษาการกระทำความผิดจรรยาบรรณ [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการอบรมการให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 [ ไฟล์ PDF ]
  : โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 [ ไฟล์ PDF ]
  : คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย [ ไฟล์ PDF ]
  : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ของคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ของคณะ [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานสรุปคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ อัตลักษณ์บัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]
  : สรุปรายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]
  : รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิต [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนอาจารย์ [ ไฟล์ PDF ]
  : จำนวนนักศึกษา [ ไฟล์ PDF ]

  ประจำปีการศึกษา 2557
  : แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการที่ได้รับจากคณะ [ไฟล์ Word]
  : แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ [ไฟล์ Word]
  : แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะ [ไฟล์ Word]
  : แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตนักศึกษารปีสุดท้าย [ไฟล์ Word]

  ประจำปีการศึกษา 2556
  : รายงานสรุปคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คณะ [ ไฟล์ PDF ]


สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th