โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดทำแผนเอกสารและรายงานจัดการเรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสากรรมศิลป์

ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Smart Class Room ชั้น 7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดทำแผนเอกสารและรายงานจัดการเรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสากรรมศิลป์ (รูปแบบออนไซต์) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิยะ ศุภวราสุวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม และ อ.ดร.สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายให้กับอาจารย์ประจำสาขาวิชา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดทำแผนเอกสารและรายงานจัดการเรียนรู้ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสากรรมศิลป์ อย่างมีประสิทธิภาพ
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th