ขอเชิญชวนนักศึกษาฝากประวัติใน JobSTI Platform


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้พัฒนา JobSTI Platform เพื่อเป็น Ecosystem ของตลาดแรงงานสำหรับคนหางานและงานหาคน โดยเฉพาะกลุ่มคนในวงการ STI และ STEM ที่สามารถค้นหางานและบุคลากร โดยใช้คำค้นหาทางเทคนิคและ Technical Skill ได้
สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th