โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตร Non–degree โมดูล โดรนสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ

วันที่ 18-19 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมไตรวิกรม อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสนามกีฬาศักดิเดชน์ รองศาสตราจารย์ พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประกาศนียบัตร Non–degree โมดูล โดรนสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัมภีร์ ธีระเวช ประธานสาขาภูมิสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระ ศรีมาลา อาจารย์ประจำสาขาภูมิสารสนเทศ, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โครงการได้มีการเชิญวิทยากรจาก สมาคมอากาศยานเพื่อการทดลองไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบินโดรน การเลือกโดรนเพื่อการเกษตรให้เหมาะสมในพื้นที่เกษตรกรรม การซ่อมบำรุงโดรนเบื้องต้น และ การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นบินพร้อมสาธิตการบินโดรน ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการ เพื่อผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตร พัฒนาการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเกษตรชีวภาพอัจฉริยะ ส่งเสริมการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาผู้เรียน เกษตรกร คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะทางปัญญามีความรู้ทางทฤษฎี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพต่อไป
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU
news RBRU

สำนักงานสีเขียว

รักสิ่งแวดล้อม รักรำไพ ร่วมใส่ใจ
Green University

ติดต่อ :: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง ถ.รักศักดิ์ชมูล อ.เมื่อง จ.จันทบุรี 22000

โทร. 039-319111 ต่อ 10400
โทร. 039-471062
โทร. 086-4403058

industry@rbru.ac.th